Архив на събитието

2024 г.

Над 400 участника в XХVI-та Национална среща на финансистите от общините

Генерален партньор на Срещата бе Банка ДСК.

Темата в първия ден от форума бе с фокус върху откритите въпроси по изпълнението на Бюджет`2024, включително и напредъка по проектите от инвестиционната програма, финансирана със средства от държавния бюджет, и подготовката за бюджетната процедура за 2025 г.

При откриването кметът на Монтана и член на УС на НСОРБ Златко Живков подчерта, че възнагражденията в общинската администрация остават приоритет в предстоящите обсъждания с министъра на финансите. Той обърна внимание, че експертите по места са изключително притиснати от сроковете за изпълнение на инвестиционните дейности, предвид забавянето на оперативните програми и почти едновременното им стартиране с проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. Твърде амбициозна, според Живков, е задачата общините да се справят с усвояването на целия капиталов ресурс, до който имат достъп до края на годината. Този проблем извежда на преден план проблема с повишаване на компетенциите на администрацията за разработване на проекти и осъществяване на контрол по ефективността и качеството на инвестициите. На този фон една от най-големите тежести за общините остава дофинансирането на делегираните от държавата дейности, подчерта г-н Живков. Неактуалността на разчетите по стандартите и липсата на ясна регламентация за тяхното формиране води до сериозни диспропорции в различните сфери, смята кметът на Монтана.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обърна внимание, че огромният обем осигурен ресурс за общините сериозно повишава и изискванията към работата на администрациите и особено на финансовите и счетоводни отдели. Динамичните промени в обществото извеждат на дневен ред и високи изисквания към дигитализация на административните процеси, в това число и на финансите на общините, и изискват по-адекватни форми за привличане на гражданите при вземането на решения и упражняването на граждански контрол в публичната среда.

Съгласно ЗДБРБ за 2024 г., общините ще получат от държавата близо 11,8 млрд. лв.. От тях с инвестиционна цел са над 3,8 млрд. лв. За сравнение, през 2023 г. разчетеният със ЗДБРБ ресурс за общински ангажименти, вкл. и по секторни политики, беше в размер на 7,8 млрд. лв. (от тях с инвест. цел – почти 0,9 млрд. лв.). Увеличението е с близо 4 млрд. лв. Това поставя общините в напълно нова инвестиционна среда, подчерта Силвия Георгиева.

Сред проблемите, които общините пренасят в новия мандат, остават обезпечаването на адекватни възнаграждения за изборните длъжности и кметските наместници. Финансовите корекции, налагани по изпълнявани от общините проекти, продължават да тежат върху бюджетите на общините. НСОРБ ще продължава да търси решение на проблема в процеса на преговори с министъра на финансите. Всеки разговор за повишаване на ресурса за общините започва с темата за преходните остатъци, обърна внимание на общинските финансисти изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Гео.

Тя очерта и някои от приоритетните теми, пряко свързани с финансовото управление на общините през новия мандат. Паралелно с ефективното използване на европейски средства, общините трябва да формулират своите изисквания към новия екип на Европейския парламент и бъдещата ЕК.

Влизане на България в Еврозоната е свързано със сериозно пренастройване на общинските системи, в това число превалутиране на всички разплащания, данъци, такси и цялостно преразглеждане на местните правни актове, обърна внимание изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

В първата пленарна сесия на 26-та Национална среща на финансистите от общините взе участие Жени Начева, директор дирекция „Финанси на общините“ в Министерство на финансите.

Следващия месец предстои да започне работата по стратегическите въпроси, свързани с подготовката на бюджета за 2025 г. На експертите – и от общините и от централната администрация, предстои да подготвят данните и анализите, които ще бъдат база за политическия дебат за парите на държавата. Именно това е моментът да бъдат изведени важните приоритети и посочени убедителните аргументи както за формиране на политиката по доходите в администрациите, така и за механизмите за финансиране на делегираните от държавата дейности, за данъчните политики, подчерта Жени Начева.

Тя оцени високо досегашната работа на екипа на НСОРБ в работните групи за подготовка на страната ни за присъединяване към еврозоната. Постепенно работата по тази проблематика трябва да обхване всички нива на управление, за да бъде осъществена добра комуникация с гражданите и да бъдат създадени необходимите условия за плавен преход към единната европейска валута. На местно ниво подготвителните дейности ще обхванат всички приходи и разходи на общините, информационните системи, материалните активи, предупреди тя и увери в готовността на Министерството на финансите за подкрепа на всеки етап от прехода към еврозоната.

Директорът на дирекция „Финанси на общините“ в МФ обърна внимание на финансистите в местните администрации да направят прецизна оценка на местните данъци и такси, която да позволи на ръководствата да изберат правилен подход за гарантиране на приходите на общината – дали с промяна на данъчните оценки или с търсене на възможности за разширяване на приходната база. МФ счита, че има потенциал за подобряване на събираемостта по места. Въпреки всичко, финансовото ведомство ще подкрепи предложенията на общините и ще съдейства за подготовката на мотиви към предложенията, които ще бъдат внесени за разглеждане.

Преминаването към новата база за изчисляване на ТБО не е прищявка на МФ, а дълго отлаган процес, припомни Начева. Европейската санкционна процедура срещу страната ни ускори мудното темпо, с което досега се е работило по въпроса. Жени Начева припомни, че България остава единствената страна в ЕС, която все още не прилага правилото „замърсителят плаща“ при управлението на отпадъците. От страна на МФ са спазени  сроковете за подготовка на Наредбата за методите на изчисляване и за формиране на план-сметката. Експертите от финансовото ведомство остават в готовност да съдействат на общините в правилното разчитане на изискванията. В подготовката на подзаконовите нормативни актове експертите са се ръководили от логиката да създадат система, която да позволи обоснованото дефиниране на разходите отдолу нагоре, вземайки предвид реалната цена за осъществяване на всяка стъпка от процеса. Този подход, базиран на реални и обективни данни, ще даде възможност на финансистите в общините да подберат най-подходящия метод за изчисляване на ТБО и ще ги подпомогне в перспектива при подготовката на бюджетните прогнози и разчети. Тя призова общините да не изчакват последните месеци от изтичането на срока за прилагане на законовите разпоредби, за да имат възможност експериментално да приложат различните възможни модели, да идентифицират своевременно проблемите и да имат време за корекции и вземане на правилно решение.

За още един тип пренастройване в работата на финансистите на общините предупреди директорът в МФ Жени Начева: тенденцията, която е възприета по отношение на социални и всякакви други подпомагащи програми, е всички плащания в бъдеще да бъдат обвързани с доходите на лицата и домакинствата. Този принцип не само налага дефиниции като „енергийна бедност“, „водна бедност“ и др., но и изисква общините да имат реална динамично поддържана база данни за статуса на гражданите. Липсата на такава изходна информация за условията, в които живеят домакинствата, броя на лицата в едно домакинство, техните доходи и специфични потребности, все повече ще затрудняват администрациите в диференцирането на получателите на публична подкрепа. В този контекст и при преминаването към нов модел на ТБО, първата стъпка е създаването на достатъчно разгърната и точна база от данни за всички елементи на процесите.

Директорът на дирекция „Финанси на общините“ в МФ сподели и някои препоръки с общинските финансисти, участващи в Националния форум край Варна. Според експертите във финансовото ведомство, има сериозно разминаваме между етапите на планиране и изпълнение на бюджетите на общините. Индикация за това са преходните остатъци, които се разглеждат като резултат на недобро планиране и оценка на реалните потребности. Милиардите за инвестиции в общините тази година показват, че общините заемат едно от първите места по финансиране на разпоредителите със средства от държавния бюджет. Именно затова и неточностите в разчетите и резултатите от изпълнението на бюджета при тях води до съществени изкривявания на национално ниво. На пръстите на едната ръка се броят общините, при които в процеса на планиране на бюджетните разходи и изпълнението, прогнозата се доближава до реалността, предупреди Жени Начева. Тя обърна внимание, че има сериозна необходимост от разширяване на капацитета на експертите в сферата на финансите по места и апелира за по-сериозно отношение при изготвяне на бюджетните прогнози и планиране на приходите и разходите. Министерството на финансите ще продължи да съдейства активно на НСОРБ при организирането и провеждането на специализираните обучения и форуми за експерти от общините, увери Жени Начева.

Във връзка с коментираната по-рано на форума тема за необходимостта от увеличаване на източниците за местни приходи, директорът на дирекция „Финанси на общините“ предупреди, че освен намиране на законови пътища за разширяване на приходната база, държавата все повече ще изисква яснота по въпроса какво повече общините ще направят за местната общност с тези допълнителни средства. Финансовото ведомство ще бъде последователно в политиката си за повече прозрачност и строг контрол къде се насочват тези допълнителни средства и какъв ефект имат за подобряване на качеството на живот, предупреди Жени Начева. „Когато водим разговорите за повече средства, трябва да имате отговорите на тези въпроси“, обърна внимание тя и подчерта, че разговорът за приходната част на общинските бюджети трябва да бъде воден паралелно с този за единни стандарти по отношение на разходите.

Анализ на МФ за ефекта от разходването на публични средства на общинско ниво в сферата на здравеопазването показва доста тревожни резултати, подчерта Жени Начева. Еднакъв размер средства водят до постигане на различни резултати в различни общини, сочат данните. МФ ще разширява  базата на тези секторни анализи и ще настоява оценката на ефекта да е обвързана с преговорите за абсолютните стойности при преговорите за повече средства за общините.

Начева информира общинските финансисти за въведения съвместно от МФ и Сметната палата отчет на тримесечие. Той дава възможност за наблюдение на отклоняването на средства от делегираните държавни дейности за съфинансиране на местни дейности. Тази опция е допустима в крайни случаи и не бива да се използва дългосрочно, предупреди директорът на дирекция „Финанси на общините“ и напомни, че заемообразно използваните средства трябва да бъдат възстановявани в предвидените срокове. Засега МФ наблюдава недобри практики по места. Новият отчет има за цел да ги констатира и да се вземат решения. При осъществени прехвърляния на средства от държавно делегирани в местни дейности, ще бъде изпращана информация до съответните общини за предприемане на коригиращи действия.

Начева обърна внимание, че по отношение на инвестиционните разходи, предвидени в Приложение 3 на ЗДБРБ, смисълът на тяхното предвиждане е те да надграждат, а не да дублират или заменят европейския финансов ресурс по линия на оперативните програми и Плана за възстановяване и устойчивост. Тя призова общините прецизно да планират инвестициите, така че да могат да използват оптимално еврофинансирането и да залагат инвестиции с държавни средства в области, които не са приоритет за еврофондовете. Според МФ, наблюдава се тенденция общини да се отказват от еврофинансиране и да внасят проектите по националната програма заради облекчения ред за отчитане и контрол. Това поставя под риск усвояването на средствата по оперативните програми, каза Начева.

В хода на дискусията изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева припомни, че подобен преглед на внесените проекти се прави на всеки етап от изпълнението на националната програма, но в същото време не може общините да носят вина за забавянето на инвестиционните мерки в оперативните програми. Към момента, освен Програмата за развитие на селските райони, липсва друг инвестиционен ресурс за базова инфраструктура в останалите европрограми, подчерта тя.

„Засега европейските средства са само хипотеза. Все още финансираме базова инфраструктура. Трябва да се мисли защо проектите на общините за пътища, улици или ВиК се насочват към националната програма. Защото мерките просто все още ги няма“, подчерта Георгиева. Тя допълни и че централните администрации не договарят проекти по ПВУ или темповете, с които това се прави, са изключително мудни. „Това забавяне скъсява периода на изпълнение на проектите и застрашава качеството. Затова се използва ресурсът на националната програма“, обърна внимание Георгиева.

Министерството на финансите вече отчита слабост в работата на отделните министерства, които управляват средствата по ПВУ, и на отделни Управляващи органи. МФ е изготвило писмо до тях за предприемане на мерки.

Активно се работи и по създаване на единна дигитална среда за мониторинг, контрол и отчитане на проектите, финансирани със средства от държавния бюджет. Системите на общините и МФ ще бъдат съвместими, така че изпълнението на всеки етап от проектите да бъде наблюдавано при пълна прозрачност за извършваните разходи и реализирани дейности. Според МФ, този подход ще даде и ясна представа за вземането на подходящи решения по отношение на националната програма.

Жени Начева обърна внимание, че по отношение на изпълнението на проекти, финансирани по реда на ЗДБРБ, системата ИСУН изпълнява функции, свързани с прозрачността при управлението на публични средства. Изискванията към информацията, която общините трябва да публикуват там, е насочена към информиране на обществеността за хода на изпълнение на инвестиционните проекти и напредъка на бенефициентите. Самите процеси на сключване на споразумения, отчитане, финансиране и контрол се осъществяват от МРРБ и МФ по установения досега ред. Работи се за създаване на единна система, която ще позволи подаването на информация от бенефициентите да става еднократно, по параметри, които ще дават възможност на различните институции за осъществяват своите функции по наблюдение и контрол.

Основни стъпки по прилагането на новите основи за изчисляване на такса „битови отпадъци“

Основни стъпки по прилагането на новите основи за изчисляване на такса „битови отпадъци“ (ТБО) бе тема от втория ден за Националната среща на финансистите от общините, организирана от НСОРБ-Актив. От 1 януари 2025 г. влиза в сила новата "Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща ТБО и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси". Тя предвижда три модела за изчисляване на ТБО, като Общинският съвет може да избере един или съчетание от модели за различни зони или населени места на територията на общината. Таксата за граждани фирма трябва да се формира според количеството изхвърлени отпадъци, а не на база данъчна оценка на имота. Въвеждането на ТБО на база количество ще бъде сериозен тест за местните администрации, защото е нужно е преосмисляне на общинската финансова и данъчна политика, както и управлението на разходите за чистота.

„Преминаването към нов начин на изчисляване на таксата е краят на един дълъг процес за трансформиране на общинските системи за управление на отпадъците“, каза изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и определи трите основни задачи в този процес. Първата е осигуряване на възможност за разделно изхвърляне на отпадъците, защото изчисляването на таксата на база количество означава, че гражданите трябва да плащат само за изхвърлените смесени отпадъци. Това, което е в цветните контейнери - е суровина. Ключови задачи са прегледът на системите за сметосъбирането и сметоизвозването и тяхното оптимизиране.

Втората задача е комуникацията. Тази промяна, която ще засегне гражданите, трябва да бъде обяснена и аргументирана. И последната стъпка е изчисляването на таксата. За съжаление, каза изп. директор на Сдружението, започвайки отзад напред процеса, трябва да облечем в нов начин на пресмятане старите си системи за управление на отпадъците. Изчисляването на ТБО не е самостоятелна задача на финансистите или данъчните, а на екипи, в които участват и общинските еколози, напомни Георгиева. НСОРБ ще предоставя в следващите 3 месеци информация и данни, които да подпомогнат тези екипи.

Общините са наясно, че са нужни много инвестиции, които не могат да се покрият от ТБО. Определянето на размера трябва да стане динамичен процес, а това означава, че на най-ранен етап трябва да започне комуникацията с гражданите и общинските съвети, които ще одобряват наредбите.

Представителите на Министерство на финансите обърнаха внимание, че от определените в наредбата, чл.66, ал 3, три основи, водеща е тази за количество. Общинските наредби трябва да бъдат много подробни и подплатени с достатъчно данни, анализи и мотиви. 

Повечето общини се насочват към използване като база броят ползватели на услугата. За целта, те трябва да се позоват на актуална и точна информация. От „Информационно обслужване“ обясниха, че състоянието на данните в общините е доста различно. Адресите на имотите в данъчните системи в много общини имат диференциране като населено място, улица, номер и т.н., но изписването на адресите няма точно съответствие с ЕСГРАОН и Търговския регистъра. Уеднаквяването е нужно за автоматизиране на процесите по срещане на данните от данъчните системи и външните източници. По отношение на НСИ, процентът на съответствие е по-малък. В някои общини срещането на данните е за по-малко от 5% от имотите.

Всяка община трябва да подаде искане за ползване на базите данни и отделните видове справки. По исканията на общините вече се работи, увериха от „Информационно обслужване“. Данните от ГРАО също се получават след изпращане на искане до МРРБ. След това, заедно с експерти от общините, се прави съпоставката на данните на общините. Сдружението ще обсъди с МРРБ как да се канализира и регулира процесът.

Взаимодействие с контролните органи бе обсъдено с представители на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и МФ. Големият финансов ресурс, който се предоставя на общините тази година, поставя особено остро въпроса за нееднозначното прилагане на нормативната уредба, особено на Закона за обществените поръчки, при многобройните проверки в местните администрации.

Тази седмица Правителството прие отчета на АДФИ за 2023 г. за извършени 454 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства. Както и през предходния отчетен период, с най-голям дял от всички финансови инспекции са тези в общините (57%). Отчета може видите тук: https://www.adfi.minfin.bg/. Представителите на контролните органи изтъкнаха, че само 36% от нарушенията в общините могат да се определят като съществени, напр. не навреме изпратена информация, за разлика от съществените нарушения в министерствата – 92%.

Компенсации и субсидии в автомобилния транспорт бе другата тема, предизвикала много коментари в залата. До 21 юни е удължен срокът за подаване на справки по приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози, в които се съдържат действително издадените абонаментни карти по категории правоимащи пътници и дължимите суми на превозвачите за петте месеца на годината. От „Автомобилни превози“ в ИА „АА“ апелираха към 21-те общини, които все още не са подали справките си за издадени превозни документи, да се възползват от удължения срок. Целта е събирането на актуална информация за броя безплатни карти за ученици до 14 години и картите с намаления, според законовите промени от началото на годината.

Общините основателно поставят въпроса за финансирането на транспортни карти, предвид увеличението на лицата, имащи прави на безплатни карти. Те предлагат да се направи анализ след обработване на данните за първо и второ тримесечие. Местните власти акцентират и върху нуждата от оптимизиране на маршрутите на специализираните превози, дублиращи общинската пътна линия. Към момента се дублират средства от централния и общинския бюджет. Участниците в дискусията коментираха и възможността да са се издават безплатни транспорти карти на лица, чийто постоянен адрес не е в съответната община към която се подава заявление, както и има ли механизъм за избягване издаването на карти за едно лице в повече от една община.

Общинските финансисти се запознаха с актуалното изпълнение на Инвестиционната програма за общините. По данни на МРРБ, към 10 юни са подписани 942 споразумения за общо 2,218 млрд. лв. с 205 общини. Тези средства ще бъдат инвестирани в изграждането на нови или реконструкцията на съществуващи ВиК мрежи и съоръжения, ремонт на общински пътища и улици, благоустройствени проекти. Към момента са разплатени близо 27 млн. лв.

В третия ден на форума екипът експерти от Министерство на електронното управление представи подробно надградената система еФорми в egov.bg. Те показаха достъпа до данни и средата за междурегистров обмен, новите функционалности за облекчение на гражданите, както и реализирането на плащания на МДТ. Представителите на МЕУ благодариха на общините за съдействието и подаването на обратна връзка във връзка с подобряване на системата и обмена на данни.

В дискусията  бе засегнат въпроса и за механизма за определяне на размера на компенсациите по чл. 45, ал. 2 от Закона за публичните финанси във връзка с предоставянето от общините на административни услуги по електронен път с намалена такса съгласно чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронното управление. НСОРБ представи своите бележки и предложения по механизма през април, със становище до министъра на електронното управление и зам.-министъра на финансите.

В отделните сесии участваха:

Пепа Петкова, главен експерт в дирекция „Данъчна политика“, МФ; Димка Кирацова, директор дирекция „Информационно обслужване“ АД;  Георги Владов, ЕСРИ България ООД; Георги Владов, ЕСРИ България ООД; Мария Цветанова, експерт „Бюджетно счетоводство“; Вангел Вангелов, главен одитор в ОД I „Финансови одити“, Сметна палата; Иван Иванов, държавен финансов инспектор, дирекция „Инспекционна дейност“, АДФИ; Благовест Русанов, държавен дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, МФ; Людмила Христова, директор дирекция „Автомобилни превози“, ИААА; Георги Лаловски, главен експерт в дирекция „Финанси на общините“, МФ; Красимира Узунова, държавен експерт, Централно управление на НАП; Иванела Андреева, Димитър Димитров, Румен Димитров, Цветелина Тодорова – експерти, Министерство на електронното управление.

 

+ прочети целия текст - скрий текста

2023 г.

Общинските бюджети`23/24 – стари и нови предизвикателства

Юбилейното, 25-то издание, на най-голямото и най-дългогодишното експертно събитие на НСОРБ - Национална среща на финансистите от общините, се проведе от 29 до 31 май 2023 г., к. к. ,,Златни пясъци“. В Срещата се включиха над 340 участници от 119 общини - експерти в областта на местните финанси, счетоводството, контрола и данъчната политика, кметове, ресорни заместник-кметове, представители на общинските съвети.

Гости бяха представители на Българска народна банка, Сметната палата, Министерството на финансите, Министерството на електронното управление, Национален статистически институт, Агенция за държавна финансова инспекция, Национална агенция по приходите, ИА Автомобилна администрация, Фонд ФЛАГ, Институтът за пазарна икономика и „Информационно обслужване“ ЕАД.

Началото на откриващата пленарна сесия на Срещата започна с изказване на г-н Златко Живков, член на УС на НСОРБ и дългогодишен кмет на община Монтана, в което направи кратък обзор на развитието на местните финанси през последните 25 години, ролята на НСОРБ за това и значението на форума на финансистите за създаване и споделяне на решения и практики, които водят до по-добро управление на общинските бюджети, повишаване събираемостта на местните приходи и реализирането на местни политики. Най-съществените промени, които той открои включват:

- Приемането на нов Закон за общинските бюджети - действа от 1998 до 2013 вкл.

- Приемането на нов Закон за местните данъци и такси, в сила от 01.01.1998 г., както и даването на общините правото да определят размера на местните такси (от 01.01.2003 г.); създаването на собствена приходна администрация (от 01.01.2006 г.) и правомощия на общините да определят размера на местните данъци (от 01.01.2008 г.)

- Първа среща на финансистите от общините (Ловеч′98)

- Първи оздравителни програми срещу допълнително финансиране – преструктурирани или закрити са редица общински дейности (1999), увеличаване броя и размера на субсидиите, съгласувани с НСОРБ промени в механизмите за разпределение

- Деноминация на лева – по Закон от 19 февруари, в сила от 5 юли 1999 г.

- Първа и последващи програми за децентрализация – от 2003 г. – автономия за местните такси и първи стандарти за ДДД; от 2008 г. – самостоятелност при определянето на местните данъци

- Приемането на нов Закон за общинския дълг, в сила от 01.06.2005 г.

- Приемането на нов Закон за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 г

За ролята на НСОРБ и значението на Срещата говори и г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен на Сдружението в периода 1996-2018 г. Тя сподели, че през тези 25 години сдружението е успяло да подобри управлението на местните финанси чрез преход от:

* инструкции и указания към дискусии и диалог;

* анализи с констатации към предложения и препоръки;

* общи пленарни сесии към съчетание с паралелни работни сесии на експерти с еднородни позиции;

* вътрешна към външна, главно научна експертиза;

* пасивно присъствие към състезание и конкуренция на идеи и практики;

Тя сподели също така, че последният (трети по ред) доклад от мониторинговата оценка на Съвета на Европа от април 2021 г. е най-критичен: от общо 31 члена на ЕХМС 3 изцяло не се прилагат; 5 частично се прилагат и по още 3 има сериозни препоръки, като най-многобройни са препоръките в сферата на местните финанси:

* по чл.9.1 изискващ местните власти да разполагат със собствени ресурси, които свободно управляват - оценка: не се прилага;

* по чл.9.2 въвеждащ принципа на съизмеримост на финансовите ресурси с функциите и задачите на местните власти - оценка: не се прилага; 

* по чл.9.7 постановяващ, че регулацията на държавните трансфери не бива да ограничава свободата на местните власти да определят местните политики - оценка: не се прилага; 

* по чл.9.3 изискващ осигуряването на собствени приходи от местни данъци и такси - оценка: частично се прилага;

* по чл.9.4 въвеждащ принципа на диверсификация и гъвкавост /приспособимост на ресурсите на местните власти към условията за развитие - оценка: частично се прилага;

Друга ключова тема в първия дискусионен ден беше подготовката на местните администрации за преминаване към единната европейска валута, която изисква радикални промени в голяма част от дейностите на общините – от бюджет, статистика и счетоводство, през информационни системи и административно обслужване.

Ключов говорител в модула, с модератор изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева беше подуправителят на БНБ г-жа Нина Стоянова, която подчерта ролята на публичната администрация и публичните финанси за работа с еврото за плавното и безпроблемно въвеждане на европейската валута в страната.

Г-жа Стоянова запозна участниците във форума с концепцията и основните положения на подготвения Закон за преминаване към еврото. Очаква се фиксираният валутен курс да бъде приложен при въвеждане на еврото, каза подуправителят на БНБ и развенча някои от разпространяващите се митове за съпътстващите ефекти от въвеждането на еврото като ръст на инфлацията, повишаване на цените и др.

Основните въпроси от залата бяха свързани със стабилността на банковата система в периода на преминаване към еврото и с констатации за важността на мащабна комуникационна кампания, включително и на институционално ниво. Въвеждането на еврото изисква още сега да започне подготовката на нормативната база на местно ниво, отбелязаха финансистите на общините.

В своето изказване Петър Ганев, старши икономист в ИПИ представи данни за основни показатели свързани с местните финанси и общинските бюджети, като отбеляза, че делът на местните приходи в общия обем на местните бюджети за някои общини не надхвърля 10%. В същото време част от морските общини като Несебър и Созопол успяват да генерират до 80% собствени приходи. Това състояние оформя доста разнородна картина, която кара политиците да бягат засега от каквито и да било решения в посока финансова децентрализация. През последните десетилетия са предприемани много стъпки в посока за по-голяма финансова самостоятелност, но те не доведоха до важния ефект, подчерта Ганев. Въпреки двата нови местни данъка – туристическия и за таксиметровия превоз, и дадените правомощия на общините за промяна на данъчните ставки, тези стъпки не водят до драстична промяна в съотношението – 20-25% към 80% в полза на държавните трансфери.

Данъчните оценки на имотите са актуализирани последно преди 13 години. Дори тази стъпка да е дала някакъв ефект, облагането на имотите не е обвързано с тяхната стойност, няма пазарен механизъм, който да актуализира оценката, смята старши икономистът на ИПИ. Преди 10 години данъкът върху прехвърлянето е носел значителен приход за общините, но вече не е така, защото пазарът е динамичен, а законодателството – статично, подчерта той. По негово мнение в настоящата политическа обстановка е напълно реалистично да бъде проведен дебат за повишаване на данъчните оценки. Има известни шансове за промяна на тавана за максималната ставка при сделки с недвижимо имущество, смята Ганев и предупреждава, че въпреки ползите за общините, това са стъпки, които отново биха отложили стратегическите решения за финансова децентрализация. Според него основните усилия за по-голяма финансова самостоятелност на общините трябва да минат през следните фази:

* На първи етап – достигане на дял на собствените приходи от 40-50% в структурата на бюджетите на общините, каквито са средните европейски нива.

* На втори – реални стъпки към преразпределение на националните данъци, като по-реални са шансовете такова решение да бъде допуснато за подоходния данък.

* Трети етап – обвързване на приходите в бюджета с икономиката. Според Петър Ганев всеки кмет трябва да знае, че всяко ново работно място носи допълнителен приход. Това е стимулът, който може да даде реален ефект.

Това, което не успяваме да постигнем е да разкажем за тази реформа като променяща средата изначало, смята икономистът. Според него тя има потенциал да отключи процеси, по-сериозни от това да имаме повече пари, за да вдигнем заплатите в социалната сфера, да разкрием нови социални услуги или да направим нова градинка. Общественият смисъл на децентрализацията е тя да доведе до нови процеси на местно ниво, които могат да доведат до същностни промени в живота на хората, каза старши икономистът на ИПИ. По негово мнение, липсата на хоризонт прави така, че по-сложните реформи на практика да не могат да бъдат реализирани.

В своето изказване Петър Ганев очерта и основните препятствия, които също е важно да бъдат взети под внимание: да бъдат чути аргументите на малките общини, защото по места има известна неубеденост; да се преодолее податливостта на обещания от централната власт, чиято същностна цел е да подменят децентрализацията, като например обявения и не случил се Фонд за общински инвестиционни проекти. Според него е крайно време, след местните избори, темата за финансовата децентрализация да бъде поставена на масата на преговорите с централната власт.

Изпълнителният директор на НСОРБ маркира някои от основните ангажименти на общините в процеса на присъединяване към еврозоната:

* Привеждане на общинските наредби, правилници, вътрешни правила и др. към изискванията на Закона, т.е. превалутиране на стойностите, посочени тях;

* Адаптиране на информационните системи за стартиране работата с еврото - актуализирането на тези системи предполага анексиране на вече сключени договори и допълнителни разходи за това;

* Адаптиране на финансово счетоводните регистри, договори, актове, информация и системи за преминаване към еврото. Освен по-голямото работно натоварване, подобен ангажимент предполага и осигуряване на съответната актуализация на ползвания софтуер;

* Предварително обучение на общинските служители, работещи с националната валута и със счетоводни и платежни инструменти.

На този етап общините нямат изведени със законопроекта преки задачи по информиране и подкрепа на местната общност по отношение на различните етапи от въвеждането на еврото в страната. Същевременно, общинските служители са посочени като целеви групи на различен тип обучения, които следва да бъдат организирани от структурите на държавната администрация.

В края на първия делови ден на Националната среща на финансистите на общините, г-жа Людмила Величкова, управител на НСОРБ-Актив, организатор на събитието, връчи наградите на Сдружението и неговото търговско дружество.

За принос в управлението и развитието на местните финанси отличени бяха:

Мария Костадинова, заместник-кмет на община Свиленград

Мария Йозова, заместник-кмет „Финанси и собственост“, община Габрово

Мариян Маринов, директор дирекция „Бюджет и финанси“, община Велико Търново

Надя Каратова, заместник-кмет „Икономика и финанси“, община Кюстендил

Румяна Маринова, директор дирекция „Финансово-счетоводна дейност“, община Враца

Стефан Кирчев, директор дирекция „Финансови дейности“, община Свищов

Цанка Ганева, директор дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“, община Стара Загора

За цялостен принос в работата на НСОРБ и НСОРБ-Актив, подкрепа за развитието и управлението на общинските финанси и утвърждаването на Националната среща на финансистите като форум за споделяне на добри практики и решения за реализиране на ефективни местни приоритети и политики награда получиха доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ в периода 1996-2018 г. и Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“, НСОРБ.

За съвместната работа и сътрудничество с екипите на НСОРБ и НСОРБ-Актив в подкрепа развитието и управлението на местните финанси бяха наградени Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ,  Мария Цветанова, експерт „Бюджетно счетоводство“ и Стефан Белчев, директор на Агенция за държавна финансова инспекция

За подкрепа развитието и управлението на общинските финанси и утвърждаването на Националната среща на финансистите като форум за споделяне на добри практики и решения за реализиране на ефективни местни приоритети и политики бе връчена награда на изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева и управител на НСОРБ-Актив в периода 2007-2017 г.

През втория и третия ден дискусионните панели бяха посветени на работата на общините в условия без приет държавен бюджет, предложените промени в Закона за публичните финанси и актуални въпроси на бюджетното счетоводство.

Модераторът на форума за спецификите на бюджет`2023 и подготовката на бюджет`2024, Валентин Димитров, член на УС на НСОРБ и кмет на община Генерал Тошево очерта основните параметри, постигнати от НСОРБ по отношение на общинските бюджети в първото удължаване на ЗДБРБ, гарантиращи доколкото е възможно по-спокойна работа на общините в ситуация, когато все още не е приет държавния бюджет за 2023 г.

С разяснения относно сроковете на внесеното от МС в Народното събрание предложение за удължаване действието на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и хода на процедурата за подготовка на бюджета за 2024 г., в работата на Националната среща се включи директорът на дирекция „Финанси на общините“ в МФ Жени Начева.

Тя подчерта, че тази и миналата година УС и екипа на НСОРБ са имали много напрегната и резултатна работа и предаде поздравите на министъра на финансите Росица Велкова към всички експерти в общините и техните ръководства. Независимо от предизвикателствата, този дух на конструктивност ще продължат, сподели Жени Начева и подчерта, че освен по бюджета има и много други теми, по които Сдружението работи съвместно с финансовото ведомство и има готовност това добро сътрудничество да се запази на експертно ниво.

Тя припомни, че правителството внесе проект на ЗДБРБ за 2023 г., но на този етап все още законопроекта не се разглежда в парламентарните комисии, вероятно заради липсата на редовно правителство. За да се елиминират рисковете от спиране действието на разпоредбите на Закона за удължаването на държавния бюджет, МС внася проект на Закон за удължаване на действието на удължителния закон. Предложеният законопроект ще осигури стабилност и възможност за финансиране на системите и осъществяване на техните държавни и обществени функции до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. По този начин се осигурява възможност за извършването на разходи и предоставянето на трансфери на първостепенните разпоредители с бюджет, при условията на неприети бюджетни закони за 2023 г. и при отчитане на влезли в сила актове на Народното събрание, на Министерския съвет и други нормативни административни актове, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства.

Промените гарантират заплащане на дейности, свързани с помощи и обезщетения, други разходи, свързани със сигурността, живота и здравето на хората. Осигурява се възможност да се дофинансират инвестициите, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост в резултат на инфлационните процеси, които доведоха до увеличаване на прогнозните стойности на изпълнението, оценени при одобрението на Плана на цени преди и до 2021 година. Осигуряването на допълнителен национален ресурс, необходим за изпълнението на капиталовите инвестиции, ще подпомогне изпълнението на дейностите - етапи и цели от исканията за плащане, които предстои да се заявят към ЕК до 2026 година.

В частта за общините не се предвиждат промени в действащите разпоредби. Запазват се достигнатите нива на разходите в бюджета за предходната година, като се отчитат влезлите в сила нови разпоредби и се запазват предвидените в настоящия удължителен закон правомощия на общините да разполагат с всички източници на финансиране.

Какви промени ще бъдат внесени в предложените от правителството проекти, ще стане ясно в хода на обсъжданията, допълни Жени Начева и изрази надежда, че ще бъде намерено решение, до приемане на ЗДБРБ за 2023 г. да продължи функционирането на всички системи при сегашните условия, за да няма напрежение или невъзможност да се извършват текущите плащания.

Директорът на дирекция „Финанси на общините“ в МФ за пореден път декларира готовността министерството при настъпване на каквито е да е нови обстоятелства, незабавно чрез НСОРБ да бъдат информирани всички общини и да получат своевременни и точни указания.

В отговор на поставени от участниците в Срещата въпроси, г-жа Начева даде и следните уточнения:

Предложеният от правителството срок за удължаване действието на закона за удължаване на ДБ за 2022 г. е до приемане на ЗДБРБ за 2023 г.

Докато няма приет Закон за държавния бюджет, няма как да се трансформира част от субсидията за капиталови разходи в средства за текущ ремонт.

Социалните дейности, разкрити по проекти, които са приключили и сега остават като местни, ще бъдат трансформирани в делегирани от държавата дейности след приемане на ЗДБРБ. Разчетени са необходимите средства и ще бъдат преведени в съответствие със стандартите. Предвижда се възможност извършените разходи от общините да бъдат компенсирани.

Единствен източник за повишаване на възнаграждения на служителите в общинските администрации могат да бъдат собствените източници. Общините могат да финансират със собствени средства всичко, което не противоречи на закона и на решенията на ОбС. Риск при увеличаване на разходите за персонал, е че веднъж увеличени те не могат да бъдат намалявани. Ако общината прецени, че може да се осигури устойчивост на тези ръстове, може да увеличи възнаграждения със собствен ресурс. Ако, обаче, се разчита устойчивостта да бъде гарантирана със средства от бюджета, това няма как да стане.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обърна внимание, че предвид създалата се сложна обществено-политическа обстановка, следва в новия проект за удължителен закон да бъде предвидена и възможност общинските съвети да приемат бюджет на общината и без влязъл в сила ЗДБРБ за съответната година.

Кметът на община Самоков и член на УС на НСОРБ запозна участниците в Националната среща с позицията на НСОРБ по законопроекти, които са в процес на обществено обсъждане и представи краткосрочните промени в законодателството, които ръководството на НСОРБ предвижда да предложи.

В паралелни работни групи по професионална направления бяха обсъдени актуални за общинските експерти теми.

В групата на финансистите акцентът беше поставен стандартите за делегираните от държавата дейности, изравнителната и капиталовата субсидия; изготвянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г., както и дискусия с предложения за промени в ЗПФ.

Групата на данъчните експерти обсъди с председателя на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов рамковото споразумение между НСОРБ и НСИ за предоставяне на геореферирани данни от преброяването на населението; дискутира предложенията за бъдещи промени в ДОПК и ЗМДТ и резултатите от анализа на ставките за МДТ за 2023 г., изготвени от екипа на Сдружението.

Работната група на счетоводителите, вътрешните одитори и финансовите контрольри обсъди актуалните промени в бюджетното счетоводство; дискутира работата с ИФИСО и се запозна с най-често допусканите грешки и пропуски констатирани от Сметната палата. В допълнение бяха дискутирани и въпроси с възможностите за подпомагане дейността на общинските администрации чрез правилното прилагане и използване на СФУК.

В дискусионен форум в края на втория ден от Срещата участниците коментираха с представители на МФ и ИААА прилагането на Наредбата за компенсиране на намалени приходи в обществените пътнически превози и необходимостта от промени в нормативната уредба, а експерти от МЕУ последните предложения и услуги за подобряване и електронизиране обмена на данни между институциите и предлагането на нови електронни услуги. .

Със заключителна дискусия на тема „Постигат ли контролните дейности очаквания качествен ефект“ продължи третият ден от програмата на Срещата, в която участие взеха изпълнителният директор на Агенцията за финансова инспекция д-р Стефан Белчев, съветникът към кабинета на заместник-председателя на Сметна палата Теодора Бакърджиева-Люцканова, директорът на дирекция „Развитие на одитна дейност“ към Сметна палата Тома Дончев и началник-отделът „Методология на контрола“ в МФ Валентин Бонев. Модератор на сесията беше заместник-кметът на Община Благоевград Мария Петрова, която набеляза някои от основните аспекти във взаимоотношенията между местната власт и контролните органи.

„За да можем да сме взаимно полезни, Агенцията и общините, разчитам на вашата обратна връзка и обективни становища“, заяви изпълнителният директор на АДФИ и допълни, че според отчета на институцията за 2022 г. много голяма част от проверките са в общини, поради постановления за инспекции от външни институции. В изложението си към участниците в срещата Стефан Белчев акцентира върху няколко въпроса, касаещи работата на общинските одитни звена: предстоящите изменения, свързани с двойното увеличение на санкциите по Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ); дигитализацията на инспекционните доклади и приложенията, както и получаването на актовете по административния контрол от публичните длъжности като физически лица.

За 2022 г. ръководителите на всички 315 организации са представили състоянието на Системите за финансово управление и контрол (СФУК) в законоустановения срок. Това заяви Валентин Бонев при представянето на общата оценка на системите в публичния сектор за 2022 г. Като положителна тенденция той посочи много доброто състояние на общинските доклади, въпреки възможната субективност и в редки случаи надценяване в определени дейности. Регистрирани са трудности в планирането, организирането и управлението на достатъчно контролни дейности, както и осъществяването на ефективна комуникация на всички йерархични нива в организацията.

Представителят на МФ заяви, че вътрешният одит функционира ритмично. Получените годишни доклади за дейността по ВО през 2022 г. са 106 от 176 общини със структурирано звено за дейността. По наблюдение на МФ, местните власти имат ясно желание да изградят нужната структура, но липсата на кандидати е причината за трайно незаети щатни бройки. Валентин Бонев смята, че са необходими нови нормативни механизми за подпомагане на процеса по изграждането на звена за одит. Той апелира присъстващите представители на общини да приемат звената за ВО като механизми за самооценка, а не инспекторат за организациите.

Тома Дончев презентира дейността на дирекция „Развитие на одитна дейност“ към Сметна палата и заяви, че споделяните практики от международните партньори на институцията дават сигурност при решаване на конкретни проблеми. Той покани общинските финансови експерти да обърнат внимание на отчетите на институцията, в които са обобщени слабостите в общинските доклади по видове одит. Целта е да се избегнат недостатъците чрез лошите примери, за да не се превръщат в системни слабости.

„Имаше времена, в които институциите не си говореха или говореха в противоречие. Това не беше в полза на никого, особено на общините. Този проблем е осъзнат и е установено сътрудничество“, заяви съветникът към кабинета на заместник-председателя на Сметната палата Теодора Бакърджиева-Люцканова и допълни, че резултат на това е взаимната работа на база оценка на риска и внимателното планиране. Тя коментира приложимите изисквания на правната рамка, отнасящи се за процедурата по съставяне на акт за начет от АДФИ по ЗДФИ.

Участниците в дискусията поставиха въпроса възможността за дигитализиране на одитния процес и връзката с общинските електронни системи. Целта е да се избегне предаването на информация на хартиен носител, което ще облекчи сроковете и комуникация между местната и централната власт.

В рамките на Националната среща на финансистите от общините, г-жа Надя Данкинова - Изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, представи дейността на фонда за подкрепа на местните власти, постигнатите резултати и натрупания опит с финансовите инструменти за градско развитие, възможностите за финансиране на инвестиционни проекти чрез втори етап на Българска инвестиционна и координационна платформа съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както и новите възможности за оказване на техническа подкрепа на местните власти за проекти за зеления преход благодарение на одобрения проект по програма LIFE на ЕК.

Като продължение на инициативата си да отдава признание на своите партньори, стартирала през 2022 г. с отбелязването на 15 години от създаването на Фонд ФЛАГ, в рамките на форума ФЛАГ също отличи финансисти от общините.

+ прочети целия текст - скрий текста

2022 г.

НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА ФИНАНСИСТИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ - С 24-то ИЗДАНИЕ

Интересът към Събитието традиционно бе висок и тази година в него взеха участие 314 експерти в областта на местните финанси, счетоводството, контрола и данъчната политика.

В първия ден от Националната среща се проведоха тематични работни сесии. Финансистите на общини обсъждаха възможните модели за актуализация на изравнителните механизми по финансовите взаимоотношения между държавата и общините в рамките на държавния бюджет. В навечерието на обявената от правителството предстояща актуализаци на държавния бюджет и в хода на преговорите по ЗДРБ за 2023 г. работната сесия започна с обсъждане на въпросите на финансирането на делегираните от държавата дейности през 2022 година и възможностите за по-адекватно финансиране на ДДД през 2023 г.

С някои основни моменти от хода на изпълнението на държавния бюджет запозна своите колеги Евгения Петкова- началник отдел в дирекция „Финанси на общините“ на Министерство на финансите. Ведомството даде висока оценка на събираемостта на местните данъци и такси за първите месеци на годината. Най-голям дал в данъчните приходи имат имуществените данъци, а в структурата на неданъчните приходи -общинските такси.

За пета поредна година МФ отчете, че неданъчните приходи на общините превишават по обем данъчните. Този факт красноречиво показва острата необходимост от финансова децентрализация, която да даде възможност за акумулиране на повече средства от дейностите, реализирани на територията на общината, както от физически, така и от юридически лица.

Според данните за изпълнението на бюджета за 2022 г., представени от МФ, в системата на разходите на общините прави впечатление ниското изпълнение на капиталовите разходи, където също намират отражение затрудненията по реализиране на инвестиционните дейности, предизвикани от скока на цените в отрасъла.

Много въпроси събуди представената прогноза за бюджета на държавата за 2023 г. Представителят на МФ увери, че към настоящия момент разчетите за бюджета през следващата година са консервативни, но в рамките на есенната бюджетна прогноза ще бъдат актуализирани и подлежат на промени в преговорния процес с общините. Сред фрапиращите примери са предвидените ръстове за издръжка на общинската администрация, които са едва 5,3% и не покриват дори нивата на минималната работна заплата за 2022 г. В рамките на форума заместник-кметът на община Търговище Валентин Велчев представи проекта на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци . Начин на изчисляване размера на таксата е дискусията, която съсредоточава гледните точки както на финансистите на общините, така и на счетоводителите и данъчните експерти, които също заседаваха в тематични сесии.

Електронните услуги и предизвикателствата пред електронния обмен на данни между различните регистри обсъждаха в рамките на Националната среща на финансистите на общините експертите по местни данъци и такси. С Ивайло Стефанов – представител на Министерството на електронното управление обект на обсъждане бяха също така развитието на функционалностите на системата за сигурно електронно връчване, както и поблемите, свързани със заявяването по електронен път на административни услуги, предоставяни от общините и извършването на разплащания чрез виртуални ПОС-терминали.

Данъчните специалисти на общините дискутираха някои специфики при прилагането на Закона за местните данъчни и вижданията за по-пълно обхващане на различните видове имущество от системата на данъчно облаганео. Панелист по тематиката бе Соня Табакова - директор дирекция „Местни приходи“ в община Кърджали.

Интегрираната финансово-информационна система за общините (ИФИСО) бе горещата тема в дискусиите на професионалистите от областта на счетоводството, вътрешния одит и финансовия контрол от общините, които участваха в тематичната сесия от програмата на срещата. Новостите в работата на системата ИФИСО представя екип на националния системен интегратор - „Информационно обслужване“АД: Димка Кирацова, Илияна Велчева и Илияна Методиева.

Визията на МФ е ИФИСО да стане единната платформа за бъдещото електронно управление. Системата, обаче е базирана на разработен в чужбина софтуер, който успешно се използва в бизнес управлението и е напълно непригоден за работа на публични структури, подчертаха многобройните участници във форума. Въпреки преминатите обучения и препоръките от местните експерти в сферата на счетоводството, до момента държавното дружество не отбелязва особен напредък в адаптирането на продукта към административните процеси в общините, коментират местните експерти. Това налага паралелно да бъдат поддържани и далеч по-надеждните системи, които вече всяка община е внедрила и на базата на които може своевременно да отговаря на многобройните запитвания за справки и аналитична информация от институциите, от бизнеса и от гражданите.

Общините бяха категорични, че до момента не са представени основателни аргументи изцяло да бъде подменена технологичната среда в която работят счетоводствата, но и държавният интегратор не е положил и минимални усилия да проучи алгоритмите на тяхното функциониране и специфичните изисквания. Липсва визия как новата система ще бъде натоварена с акумулираните с години бази данни в общините, за да могат да бъдат приложени предвидените функционалности, липсват цели процеси в управлението на финансите, които все още не са обхванати, а обяснението, че това е „следващ модул“ не дават яснота каква е визията за цялостната система и кога тя ще бъде в състояние да интегрира целият комплекс от функции, които изпълняват счетоводните отдели на общините. Финансистите подчертаха, че държавните институции, където софтуерът е внедрен, работят в тесен специфичен сегмент, а общините имат компетенции в целия спектър обществени функции и това остава до момента неразбрано.

Според експертите, добрите намерения за унифициране на процесите в управлението на публичните финанси и създаването на единна електронна среда за работа, която да облекчи както администрациите, така и гражданите и бизнеса, засега са далеч от успех и причината те виждат в нежеланието да бъдат детайлно проучени административните процеси в общините и да бъдат намерени най-адекватните технологични решения.

Община Габрово дори покани екипа на „Информационно обслужване“ да отделят няколко седмици и да поработят съвместно с тях, за да се убедят в несъстоятелността на продукта, който по Закон е предвидено да бъде внедрен във всички 265 общини.

Заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски, който също взе участие в дискусията, се затрудни в намирането на аргументи за настоятелността на МФ по внедряването на Интегрираната финансово-информационна система за общините и обоснова предвидените в закона задължения като „политическо решение“.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева припомни, че въпросното задължително внедряване на системата възникна изненадващо в Закона за държавния бюджет и без предварително съгласуване. Тя изрази надежда, че новосъздаденото МЕУ няма да се задоволи с обяснението за „политическо решение“, а ще търси реално практическо решение на проблема. Нормалният пазарен подход изисква МФ да посочи ясно каква информация от общините е нужно да получава, в какви срокове и в какъв формат, а многобройните компании в сферата на информационните технологии със сигурност имат потенциала да предложат иновативни и перспективни решения.

Тематичната сесия за счетоводителите, одиторите и финансовите контрольори започна с обсъждане на ангажиментите на общините по чл.7г, ал.2 от ЗЕУ за предоставяне на документи и информация. Тези задължения са обвързани с тригодишни бюджетни прогнози, проектобюджети за следващата година, утвърдени годишни бюджети и извършените промени по тях, както и текущи и годишни отчети.  Тези и щирок кръг въпроси, свързани с предварителното съгласуване на разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии обсъди със специалистите от общините  Васил Певичаров – представител на Министерство на електронното управление.

Експертът по бюджетно счетоводство Мария Цветанова запозна участниците във форума с някои специфики и тънкости, свързани с отчетността на дълготрайните материални активи.

С дискусия на тема „Одитната дейност – ключов фактор за подобряване на управлението и отчетността на публичните ресурси“ започна вторият работен ден на Срещата. В работата на форума взеха участие председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков, изпълнителният директор на Агенцията за финансова инспекция д-р Стефан Белчев и заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски. Модератор на сесията бе Валентин Димитров -  член на УС на НСОРБ и кмет на община Генерал Тошево. Той набеляза някои от основните проблеми във взаимоотношенията с контролните органи, от гледна точка на общините: противоречиви указания от различните одитни и контролни органи и други проверяващи структури и нееднозначно прилагане на нормативната уредба, особено по отношение на ЗОП.

Валентин Димитров обърна внимание, че актовете по административния контрол се „понасят“ от публичните длъжности – в случая - кметовете на общини, като физически лица, а това до известна степен обезсмисля действието на системите за финансово управление и контрол. Той призова за преосмисляне на цялата рамка на финансовата отчетност и одитната дейност.

Председателят на сметната палата Цветан Цветков коментира, че наличието на противоречиви практики в работата на одитиращите органи, е факт, на който е било обърнато внимание и по време на мисията у нас на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (CONT).

От няколко месеца функционира Експертен съвет, който обединява Сметната палата, АДФИ и Агенцията за обществени поръчки и има за цел да синхронизира практиката в областта на публичното договаряне. Очакванията са общите становища, които изготвя Експертния съвет, да бъдат валидни за всички прилагащи институции. Председателят на Сметната палата изрази надежда, че ИА ОСЕС няма да прави изключение, предвид важността на нейните функции и припомни факта, че България е една от страните с най-много кортролни органи, а общините подлежат на проверки и от различни институции, което ги поставя в особено неизгодна позиция. Политиката на Сметната палата е работата й да бъде фокусирана върху одитите, за извършването на които само тя има компетенции, а именно финансовите. Приоритет в работата на Палатата е изработване на обща рамка за финансовата отчетност в страната, базирана на възприетите международни стандарти. Цветан Цветанов сподели наблюдения за повтарящи се проблеми, които оказват влияние на общото заключение на одиторите и говори за ролята на стабилните финансови системи в цялостния процес на управление в публичния сектор. Системата за отчетност трябва да е базирана на принципи, а не на правила, подчерта той и допълни, че принципно ориентираните системи за управление позволяват адаптиране към промените в средата, създават гъвкавост и не изискват винаги сложни нормативни промени.

За диверсификацията на предварителния контрол говори пред финансовите експерти на общините директорът на  Агенцията за държавна финансова инспекция д-р Стефан Белчев. В момента в преобладаващата част от публичните структури, този механизъм е въведен основно на ниво финансов контрол, но всеки от аспектите на мениджърските решения, подлежат на предварителен контрол – както тези по целесъобразност, така и тези по законосъобразност. Той обърна внимание, че у нас все още са подценени системите за управление и контрол на процесите, свързани с изпълнението на поети финансови ангажименти.

Подобно усещане имат и общинските финансисти, показват данните от блиц-анкетата, проведена от директора на АДФИ сред участващите във форума. 40% от тях са посочили, че предварителният контрол не трябва да се извършва от финансови контольори а от служители от структурните звена, които са функционално компетентни по съответния проблем. Този факт разкрива и известна неяснота, която внася в практиката неточната правна дефиниция. Функцията на така наречените „финансови контрорьори“ е не контрол по самата процедура за разходване на средствата, а осъществяване на предварителен контрол по законосъобразност и целесъобразност на самите разходи, подчерта Стефан Белчев.

Заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски посочи, че общата задача в областта на електронизацията е цялостна дигитална трансформация на услугите, а това е процес, обвързан с качествена промяна на публичната среда – както за работещите в администрацията, така и за гражданите, ползващи услугите й. Именно разбирането за необходимостта от цялостна координираща роля в този процес е бил мотивиращ за създаването на орган на изпълнителната власт с по-висок ранг от Държавната агенция. Новото министерство работи по създаването на единна среда, която да обединява данните, генерирани от различни институции, така, че те не просто да кореспондират помежду си, но и да правят възможна автоматичната им обработка. Това значително би облекчило както работата на институциите, създаващи първични данни, така и всички, които имат нужда да ползват различни справки или да контролират процеси. Заместник-министър Йоловски призова общините по-активно да се ориентират към електронен документооборот, за да въведат стандартизирани административни процеси, чието управление би било по-лесно. Той обърна внимание и на ангажиментите на общините по отношение на киберсигурността, процес, който е сериозно подценен, сочат данните от проучване на МЕУ. Александър Йоловски представи визията за проекта за свързване на всички държавни структури, в това число на общините, който предстои да бъде финансиран чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

Допълнително увеличаване на средствата за дейност «Общинска администрация» минимум с 50,3 млн. лв. е основен приоритет за НСОРБ в предстоящите преговори за актуализацията на държавния бюджет, заяви по време на дискусионния форум кметът на община Самоков и член на УС на Сдружението Владимир Георгиев. Общините остро се нуждаят механизъм за задържане на квалифицираните кадри и за привличане на млади специалисти, подчерта той. Местните администрации трябва да разполагат с достатъчно средства за пълноценно прилагане на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. В момента няма възможност за обвързване на атестационните оценки и отговорностите на служителите с работните им заплати. Ангажиментите във всички сфери на компетентност на местните администрации нарастват и изискват системно повишаване на познанията и компетенциите, а ограничените средства не позволяват дори компенсиране на разходите, произтичащи от националната политика по доходите за 2022 г. Преодоляване на изоставането, спрямо останалите бюджетни системи е много закъсняло и вече е неотложно, смята ръководството на НСОРБ.

По време на форума кметът на Монтана и член на УС на НСОРБ представи пред финансистите на общини от цялата страна и ключовите общински приоритети по параметрите на Бюджет`2023. Той обърна внимание, че процедурата по съставянето на бюджета на държавата за следващата година вече започна при неясни параметри на инфлацията, рязък скок на цените на  енергоносителите, сериозно повищаване на строителни материали и труд, нови условия на политиката по доходите и необходимост от предприемане на нетрадиционни решения за подпомагане и интеграция на  бягащите от войната в Украйна. На този фон общините приключват изпълнението на проектите от програмен период 2014 – 2020 и очакват по-добро темпо на разплащанията и повече яснота относно механизмите за изпълнение на проектите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост. Към характеристиките на средата се добавят забраната за поемане на дългосрочен общински дълг и подготовката за въвеждане на нови основи за изчисляване на ТБО – фактори с потенциал за съществено влияние върху общинските бюджети, подчерта Живков.

За новия бюджет ръководството на НСОРБ ще настоява приоритетно за достойно заплащане на общинските служители на всички нива. Той призова държавните институции за по-голяма откритост относно планираните промени в сферата на осигуряването, които ще засегнат държавните служители и за по-голяма експедитивност по отношение на решенията за въвеждане на механизъм за индексация на договорите за строителство. В дните на Националната среща на финансистите нееднократно бе подчертавано от представители на МФ, че се наблюдава забавяне на инвестиционните процеси в общините. Липсата на възможности за пазарна адекватност е сред главните причини за това.

В МФ на експертно ниво вече е започнала работата по актуализацията на бюджета, но в момента приоритет са обявените от правителството антикризисни мерки, част от които засягат и общините, подчерта Жени Начева - директор дирекция „Финанси на общините“ във финансовото ведомство. Тя изслуша поставените от общините проблеми и увери, че до месец септември предстои интензивна съвместна работа с екипа на НСОРБ, за намиране на приемливи решения, които да намерят отражение в проекта за ДБ.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева информира и за краткосрочните задачи, които рефлектират върху работата на общините като цяло и върху местните финанси. На първо място това са новите задачи, свързани с гражданите на Украйна, ползващи статут на временна закрила. За времето на своя престой те се ползват с всички права на български граждани и за тях трябва да бъдат осигурени на местно ниво достъп до детски градини, образование, до детско училищно здравеопазване, до социални услуги. Значителна част от задачите по интегриране на украинските граждани  се очаква да бъдат възложени на общините, но до момента няма яснота за обхвата и конкретни указания за тяхното реализиране.

В резултат на усилията на НСОРБ вече са осигурени допълнително 500 млн. от бюджета на МРРБ за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и ВиК проекти в малки населени места. Реда за кандидатстване е публикуван на страницата на министерството, а проектите в напреднал етап на готовност, бяха внесени през изминалите 2 месеца от НСОРБ.

Представените  в понеделник в Народното сърание предложения за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки целят регламентиране на процеса на индексация на договорите за СМР. Създава се и правна възможност за индексация на вече действащи договори. Предстоят промени в Правилника за прилагане на ЗОП и изготвяне на Методиката за индексация на цените. НСОРБ вече е изпратило документите за предложения и бележки до всички общини, подчерта Силвия Георгиева и припомни, че е важно да бъде документиран надлежно целия процес на комуникация с изпълнителите, за да бъдат уважени мотивите за индексация на всеки отделен договор. От особено значение е и фактът, че по някои от оперативните програми има разбиране с неизразходваните средства да бъдат компенсирани поскъпналите строителни дейности, но за жалост – не по всички. Това означава, че общините, които ще пристъпят към индексиране, ще трябва да предвидят и допълнителен ресурс от собствените си средства.

Към момента няма напредък по искането на НСОРБ общините да бъдат компенсирани за високите цени на енергоносителите, припомни изпълнителният директор. Сдружението е изготвило детайлни разчети и е внесло предложение до министъра на финансите за отпускане на 110 млн. лева за общините. В обявените антикризисни мерки е предвиден нов компенсационен пакет, който би трябвало да важи и за общините, но това ще стане ясно едва след приемането на съответните документи. Това обстоятелство дава основания за известен оптимизъм,  че високите сметки за електроенергия ще бъдат частично компенсирани, но, за съжаление, все още няма развитие по отношение поскъпването на газа, сподели Силвия Георгиева. В режим на изчакване са и други проблеми, адресирани към министъра на финансите: за яснота относно обхвата и съдържанието на понятието „текущ ремонт“, заради разминаванията в легалните дефиниции в различни документи, както и за отнетото право на общините да ползват средствата от отчисленията по ЗУО, заради своеволни тълкувания на закона. Все още се чакат и указанията на МФ относно законовата възможност за сключване на тристранни споразумения при наложени финансови корекции по проекти с европейско финансиране.

Макар и символично, участниците в пленарната сесия на Националната среща на финансистите от общините, отбелязаха 15-тата годишнина от създаването на Фонд ФЛАГ. Неговият изпълнителен директор Надя Данкинова подчерта, че обществената значимост на Фонда не може да бъде оценена коректно, макар, че числата говорят много: подкрепени над 1700 проекта в 220 общини с повече от 2 млрд. евро. Екипът на Фонд ФЛАГ представи новите възможности в подкрепа на общините в предстоящия програмен период.

+ прочети целия текст - скрий текста

2021 г.

Повече от 250 експерти от общините участваха в събитието с най-дългогодишна история в календара на НСОРБ - Националната среща на финансистите.

Тази година тя се проведе на 17 и 18 юни 2021 г. в к.к. „Пампорово“ в хибриден формат. Онлайн в събитието се включиха 30 общински финансисти.

Участници бяха кметове, председатели на общински съвети, ресорни заместник-кметове, общински съветници, директори на финансови дирекции, главни счетоводители, експерти, вътрешни одитори, директори на приходните звена в общините и други общински служители, чиито служебни ангажименти са обвързани с бюджетния процес.

Срещата беше открита официално от символичните домакини, на чиято територия се намира к.к.Пампорово - г-н Боран Хаджиев, кмет на община Чепеларе и г-жа Венера Аръчкова, председател на Общински съвет Смолян.

Г-жа Аръчкова изтъкна значението на форума като платформа за обмен на идеи и решения, което  нараства в условията на криза.

Г-н Хаджиев подчерта важната роля на общинските финансови екипи. „Благодарение на тях, общината ни преодоля огромна част от старите си задължения, сподели той.

Първата пленарната сесия бе посветена на предизвикателствата и посоките за развитие на местните финанси.  Тя бе с участието на членове на УС на НСОРБ – кметът на община Монтана г-н Златко Живков и кметът на община Самоков г-н Владимир Георгиев,както и  изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева.

Г-н Георгиев сподели за трудностите през изминалата година, за предприетите мерки в подкрепа на бизнеса, за спада на туристите и намалява-нето на общинските приходи.

Г-н Живков  продължи темата за трудната и непозната досега пандемична ситуация. Той обърна внимание на работата на общинските администрации, които бяха сред хората на първа линия, за да подсигурят грижата за най-уязвимите, да приложат противоепидемичните мерки по места и да продължат да предлагат всички публични услуги.

Модератор на форума бе Красимир Стойчев, заместник-председател на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“ и заместник-кмет на община Бургас.

Съществена и много полезна част от Срещата бяха паралелните работни групи за финансисти, данъчни и счетоводители, вътрешни одитори и финансови контрольори, с които започна Събитието.

Финансовата децентрализация; изравнителните механизми и разходните потребности бяха темите на форума на финансистите.

Счетоводители, одитори и финансови контрольори обсъдиха работа с Интегрираната финансово-информационна система за общините (ИФИСО); новите акценти в СФУК и други актуални въпроси.

Данъчнити експерти направиха анализ на данъчните ставки за 2021 г.; категоризацията на населените места; работата с ЕСТИ; промените в ТБО и други актуални въпроси.

Във втория ден участниците бяха в работен панел за европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2027 г. В панела се включи Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ. Модератор на форума бе Мадлена Бояджиева-Ничева, член на ПК към НСОРБ „Европейски фондове, национални и международни програми и проекти“ и кмет на община Тетевен.

Последната дискусия бе за дигитализацията на вътрешно - административните процеси в общините. Тя бе с участието на Николай Минев и Ивайло Стефанов, Държавна агенция „Електронно управление“, Димка Кирацова, технически директор дирекция „Е-община“, Информационно обслужване АД, както и експертите от НСОРБ – Венцеслав Кожухаров, старши експерт „Електронно управление“ и Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“ и секретар на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“.

+ прочети целия текст - скрий текста

2019 г.

Най-дългогодишното и утвърдено събитие на Националното сдружение на общините в Република България - Националната среща на финансистите от общините се проведе от 16 до 18 май в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“.

Събитието и в своето двадесет и второ издание,  предостави широка трибуна на общинските експерти да споделят опита си, така че да може да бъде ползван и доразвиван в името на по-успешното и ориентирано към гражданите управление с грижа за общинската хазна.

Близо 400 участници - финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори, председатели на постоянни комисии и съветници представят над 130 общини.

В срещата се включиха представители на Министерство на финансите, Национална агенция по приходите, Националния статистически институт, Камарата на частните съдебни изпълнители, Нотариалната камара на Република България, „Информационно обслужване“ АД, „Имеон Софтуер“ ООД и Държавна агенция електронно управление, Софтуерна група Акстър.

Основните теми на дискусиите са фокусирани към поддържането на устойчиви публични финанси в общините; рамката на общинските финанси през 2020 г., визията за общинските финанси в дългосрочен план до 2030 г., подобряване работата в бюджетния процес.

„Вече над двадесет и две години срещата на финансистите е може би най-значимата след тази на кметовете, където се сблъскват  интересни мнения, разнищват се финансови и не само финансови проблеми“ -  с тези думи се обърна към участниците г-н Александър Горчев, член на управителния съвет на НСОРБ и кмет на Велики Преслав. Той приветства участниците и представи гостите, които ще вземат участие в събитието.

Срещата бе открита от Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана. Г-н Живков представи действията на УС на НСОРБ за подобряването на бюджетната финансова рамка за 2019 г. и както и предложенията на Сдружението по бюджет 2020 г.  „Местната власт предоставя около 70% от публичните услуги в страната. Хората очакват услугите да ги вършат общините“ – каза той като добави, че няма институция към която гражданите да имат по-големи очаквания.

Изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева представи резултатите от дискусиите „ОБЩИНИ 2030“, които които касаят финансовото развитие и данъчната политика на общините. „И света и Европа знаят вече своя дневен ред до 2030 г.  Общините се променят. Все повече говорим за умни градове. Това са градове, които сами по себе си са двигател на икономиката, генератори на добавена стойност и нови бизнеси“ с тези думи се обърна г-жа Георгиева към участниците.

„Най-голямото богатство не са парите, а общинската експертиза“ – се обърна към участниците г-жа Гинка Чавдарова по време на дискусионния форум „Как да работим по-добре в бюджетния процес“. Общините очертаха проблемите при трите движещи сили в бюдветния процес – гражданите, кметът и администрацията и общинския съвет. 

Работата продължи във втория ден в няколко паралелни експертни групи: финансисти, данъчни експерти и счетоводители, одитори и финансови контрольори.

Националната среща на финансистите от общините завърши с дискусионен форум по темата  „Електронното управление и услуги“. Как да се развие капацитета на общините за тяхното предоставяне и как да се усъвършенства административното обслужване в областта на финансовата политика са предвидените за обсъждане въпроси през последния ден от срещата.

Генерален Спонсор на събитието бе dWare.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

Едно от най-големите събития на НСОРБ - Националната среща на финансистите от общините  се проведе от 31 май до 2 юни 2018  г. в к.к. „Албена”. Най-важният ежегоден форум на хората, които управляват местните финанси и се грижат за финансовото благополучие на общините, събра на едно място повече от 400 участника от над 115 общини.

Това е най-устойчивото и най-голямото експертно събитие на  Сдружението, което 21 години утвърждава и развива традицията да събира всяка година професионалната гилдия на хората с ангажименти и отговорност към управлението на местните финанси – кметове и ресорни заместник-кметове, общински съветници, финансисти, счетоводители, одитори, финансови контрольори и данъчни експерти. По време на Срещата те не само споделят добри и лоши практики, генерират нови идеи иукрепват своя експертен потенциал,но заедно с гостите от Централната власт утвърждават традиции и търсят нови посоки за желаните промени в общинската финансова политика.

В срещата участваха Искрен Веселинов, председател на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление“. От Парламентарната комисия по бюджет и финанси присъстваха заместник-председателят й Евгения Ангелова и Мария Илиева. В събитието участва също Росица Велкова, заместник-министър на финансите, както и представители на различни дирекции в МФ. Гости бяха и председателят на Сметната палата Цветан Цветков, експерти от „Информационно обслужване“ АД и Камарата на частните съдебни изпълнители.

Фокусът на общинските финансови експерти бе насочен към приоритетните области за подобряване на бюджетната рамка за 2019 г.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева запозна гостите с напредъка и съвместните ни постижения за по-добри условия за финансиране по рамката за 2019 г. “Имаме  добра комуникация с ресорните министерства, но  известен проблем с резултатността. Все още има какво да се направи. Добро и резултатно е взаимодействието и с парламентарните комисии, осъществяваме ежедневна комуникация с народните представители”, каза тя.

Отчитайки, че към момента няма благоприятна макросреда за реална финансова децентрализация, през 2018 г. НСОРБ дефинира 4 малки стъпки, по които да работи – промени в ЗМДТ, работа по ТБО, промени в изравнителната субсидия и промени в стандарта за общинска администрация. Тези въпроси бяха дискутирани и паралелните  работни групи.

Данъчните експерти обсъдиха внесения от народни представители ЗИД на ЗМДТ – в частта облагане при по-високи ставки на имоти, които не се основно жилище, но се намират в курорти и попадат в обхвата на “Обекти за настаняване, за които не се заплаща наем”.

Общините направиха предложения за подобряване на нормите за определяне на данъчните оценки и по готвените от МФ промени в подхода за  облагане на превозните средства.

В рамките на първия ден от събитието бяха обсъдени ангажиментите на общините и дефицитните области в нормативната уредба по отношение на предвидения да влезе в сила от 2020 г. нов модел за определяне на такса битови отпадъци. Бяха представени конкретни модели за изчисление на общините Брезово, Велико Търново и Свищов. В презентациите беше представена детайлна информация за получените предварителни резултати за стойността на ползвател на услугата, за определяне цената на съд за битови отпадъци и за ползването на алтернативен данък.

В дискусиите общините очертаха редица области, в които държавата трябва да осигури подкрепа за местните власти, за да може законът да бъде изпълнен справедливо, особено по отношение на организирането на кампаниите по набиране на декларациите за броя на ползвателите и за достъпването на други информационни бази с данни, поддържани от министерствата.

Представителите на МФ поеха ангажимент да дадат отговори на многото въпроси, след като НСОРБ изпрати поставените на срещата въпроси от общините.

“По отношение на стандартите винаги има какво да желаем като увеличение, но предстои и важна работа по подобряването на механизмите за определянето и разпределението им. Трябва да внимаваме за текущо възлаганите на общините ангажименти, напр. последното внесено предложение кметовете да контролират и авторското право и опасността да ни бъде възложен и контрола за тютюнопушенето”, каза изпълнителният директор на сдружението.

Председателят на Парламентарната комисия по регионална политика Искрен Веселинов взе участие във всички форуми на Срещата. Той сподели и някои конкретни идеи за промени както по отношение на предложения ЗИД на ЗМДТ по отношение на облагането на ваканционните имоти в курортите, така и други промени, които планира да внесе за осигуряване на по-ясна уредба за работа и по-добра събираемост.

“Кооперирането” на централната с местната власт е важно, защото така можем да чуем от първо лице и по-лесно да си свършим работа. Трябва да чуем мненията и аргументите на всички страни”, каза зам.-председателят на Парламентарната комисия по бюджет и финанси Евгения Ангелова. Тя сподели, че проблемите по отношение на подобряването на модела за определяне на данъчната оценка и облагането на автомобилите се следи и от народните представители, включително и като отклонения спрямо европейските държави.

Другият представител на комисията – народният представител Мария  Илиева, каза: “Всички ние гледаме в една посока, имаме обща цел – да обезпечим публичните услуги. Да осигурим нормативната среда, за да могат местната и централна власти да работят и прилагат тази уредба, а Сметната палата да провери резултата от тази работа. Поздравявам ви за взаимната подкрепа, която си оказвате, за начина, по който работите и отстоявате общите си позиции.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков насърчи реалното прилагане на принципите на доброто управление и акцентира върху изпълнението на препоръките от одитната дейност в общините.

“За съжаление, само 60% се изпълняват и трябва да обсъдим какво да направим заедно. Да проведем съвместно обсъждане с народни представители и НСОРБ и по всяка препоръка да видим какво можем да се направи. Например, по отношение на правната рамка в общините как да има по-ясни правила за планиране на бюджета, бюджетния процес, така че реално да се постигат целите на общините”, каза той.

Другите препоръки бяха насочени към събираемостта, включително и за търсене на административно-наказателна отговорност за неизпълнението на приходите. Доц. д-р Гинка Чавдарова представи основните моменти, които трябва да съблюдават общините при подготовката на Бюджет 2019.

Дискусионният форум в третия ден, с който приключи Националната среща на финансистите от общините бе по темата „Предоставяне на електронни услуги от общините – мит или достижима цел”, по време на който бе направен преглед на предлаганите услуги - кои от тях са електронни и кои са близо до електронните, бяха обсъдени възможностите за намаляване на административната тежест и облекчаване работата на общинските служители. Бе потърсен и отговор на открити въпроси при осигуряването на условия за деклариране по електронен път. Форумът бе с участието на представители на „Информационно обслужване“ АД и  Софтуерна група „Акстър“.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

Юбилейната двадесета национална среща на финансистите от общините в Република България се проведе от 1 до 3 юни в к.к.“Боровец“ с любезното домакинство на община Самоков. Участваха над 400 финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори, кметове,  председатели на постоянни комисии и общински съветници  от 122 общини.

Програма на Срещата

Партньори на събитието бяха „БАНКА ДСК“, „ОРАК Инженеринг“, „КОМ СИ 54 - ВАСИЛ ЗАШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ" ООД и „СИБАНК“.

Срещата бе открита от кмета на Самоков Владимир Георгиев – домакин на събитието, и председателя на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов. Господин Панов се ангажира Управителният съвет да проведе срещи на политическо ниво, вкл. с Министерство на финансите и с народни представители от ресорните комисии, за решаване на въпроса с ниското заплащане на общинските служители. Дошло е времето, каза той, за прилагане на много по-системен подход при реформиране на законодателството, свързано с местните финанси. Даниел Панов изведе два важни за общините приоритета, чието решаване трябва да се случи през 2017 година. Първият е увеличаване на средствата за възнаграждения на общинската администрация. Той увери участниците, че както екипа на Сдружението, така и членовете на УС и лично той се ангажират да проведат необходимите консултации на всички експертни и политически нива, за да се осигурят условия за мотивация и кадрово развитие в общинските администрации. Вторият приоритет за УС на НСОРБ, изтъкнат от г-н Панов е подобряването на разпределителния механизъм за общата изравнителна субсидия, с цел преодоляване на дефектите на сегашния. В момента тази субсидия все повече се отдалечава от своето основно предназначение – да гарантира равнопоставен достъп до минималния пакет общински услуги по цялата територия на страната и преди всичко в общините с обективно нисък приходен потенциал, изтъкна г-н Панов.

В срещата се включиха и представители на Парламентарните комисии по бюджет и финанси и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова поздрави общинските финансисти и експертния състав на НСОРБ за компетентното отношение в работата с органите на централната власт и изказа задоволство от ползотворното дългогодишно партньорство. Председателят на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов каза, че подкрепата на комисията е повече от логична тъй като 70 процента от членовете й са общинари.   Председателят на Сметната палата Цветан Цветков отбеляза, че през  годините НСОРБ се открои с иновативни и конкретни предложения, а общините в България демонстрират и имат сериозно отношение към препоръките на Сметната палата. 

По време на пленарната сесия изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Гинка Чавдарова изнесе подробен и задълбочен анализ на изтеклите 20 години в развитието на общинските финанси и очерта целите за следващите 20. По думите й за да могат да се случат,  е необходимо да не се възлагат разходни отговорности на общините без осигурен ресурс, да се подобри финансовото управление и ограничаване на неефективните  местни решения. Г-жа Чавдарова вижда вътрешни резерви за оптимизиране на местните финанси в разширяването на мерките за повишаване на събираемоста на местните данъци и такси, по-ефективни и ефикасни общински разходи и услуги, развитие на вътрешната нормативна уредба и ефективен контрол и мониторинг.

Научният поглед към случващото се в сферата на общинските финанси представи проф. Стефан Иванов – дългогодишен консултант към НСОРБ. Той също подчерта колко е наложително предоставяне на разходни  правомощия на  местната власт по отношение на делегираните дейности.

Наред със сухите цифри и отчети, своите равносметки и очаквания  за бъдещето споделиха две прекрасни дами -общински финансисти – г-жа Наталия Делчева, общинар с 40-годишен стаж в бюджетирането на община Пловдив и г-жа Росица Гергова,  иректор дирекция „Финансово счетоводни дейности и бюджет“ в община Хасково, присъединила се към семейството на общинските финансисти преди по-малко от година и половина. Г-н Панов изказа своята дълбока благодарност за всичките лични жертви и къртовски труд към г-жа Делчева и я награди с плакет.

Изтъкнатите от говорителите области за дискусия и търсене на решения бяха сред темите и на провелото се по-рано открито заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към НСОРБ. В дневния ред на заседанието бяха включени актуални въпроси, касаещи подобряване на методиката за определяне на числеността на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ и как договореностите на отрасловите КТД да намират отражение в стандартите. Обсъдени бяха и писмени предложения  на общини за промяна на нормативната уредба.

Първият ден от Срещата продължи с богатата съпътствата програма, организирана от общината-домакин и завърши с елегантен  бал по повод отбелязването на юбилея.

Сред оживени дискусии и продуктивни работни групи за произвеждане на конкретни практически решения по текущите проблеми пред ежедневната работа на общинските финансисти, които Националното сдружение на общините да включи в преговорната програма с Централната власт, протече втория ден на Срещата. В края му дойде моментът да бъде отдадено заслуженото признание за осъществени иновативни практики в трите категории на наградата „Финансист-Новатор“ за 2017 г. В категорията голяма община - общини с над 60 хиляди души – приза взе Иванка Гуглева, началник-отдел „Бюджет“, община Асеновград. В следващата категория - средна община от 10 до 60 хиляди жители – отличена е Сия Шехтанова, заместник-кмет на община Самоков, а в категорията малка община с жители до 10 хиляди жители – финансист-новатор за 2017 е Златко Генчев, главен счетоводител на община Николаево. Спонтанно, по време на събитието бе издигната номинация за Минко Минков, началник-отдел „Местни данъци и такси“, община Пазарджик. Той бе номиниран от групата на данъчните експерти след представяне му в тяхната работна група на практиката на община Пазарджик за увеличаване събираемостта и приходите от данък МПС.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

Над 500 кметове, общински съветници, финансисти, счетоводители, одитори, данъчни експерти от общините участваха в деветнадесетото издание на Срещата в к.к. Пампорово.

Основните теми в програмата бяха фокусирани към последните промени в нормативната уредба и ефекта им върху общините; контрола върху публичните финанси; финансовите инструменти през програмен период 2014-2020; преминаването към нови основи за определяне размера на таксата битови отпадъци.

Програма на срещата

Срещата бе открита от Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново. Той открои като най-важна за общинарите тема в момента преминаването към нов ред за определяне на размера на таксата битови отпадъци. „Проведохме срещи с Постоянната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание и с Министерство на финансите по темата и очакваме отговор по много от проблемите, които поставихме“, допълни председателят на УС на НСОРБ. Най-важното от нашите предложения е искането да има преходен период в рамките от 5-10 г. за преминаването към новия ред за изчисляване на таксата на база количество. Втората тема, която предизвика реакции във всички общини, е Законът за публичните финанси и законовият ред за предоставяне на безлихвени кредити от централния бюджет на общини в затруднено финансово състояние, допълни г-н Панов.

В Срещата участие взе и Диана Йорданова, зам.-председател на Парламентарната комисия по бюджет и финанси. Пред участниците във форума тя изтъкна, че новият механизъм за оздравяване на общините не трябва да се възприема като заплаха, а като сигнал, че финансите на общината не са наред. Оказва се, че за 36 общини са изпълнени 3 от критериите за финансова нестабилност. Местната власт в началото със собствени сили и средства трябва да се върне в нормалните граници. Ако не може да се справи сама, то правителството поема да наглежда плана за възстановяване, каза още г-жа Йорданова и допълни, че конкретните ангажименти, които ще поеме всяка община, трябва да бъдат описани в плана за оздравяване.

Общините трябва да имат готовност, че през 2017 година трябва да разплатят 20% от проектите за целия програмен период, заяви изпълнителния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова пред участниците в Срещата. Тя напомни, че финансовите корекции за устойчивост по проектите много лесно могат да стигнат 100%. Г-жа Чавдарова акцентира върху ниската събираемост на местните данъци и такси, както и върху необходимостта да се промени начинът на работа на приходните звена.

Сред участниците в Националната среща на финансистите бяха още проф. д-р Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет и Цветан Цветков, председател на Сметната палата.

Домакини на събитието бяха кметовете на Смолян Николай Мелемов и на Чепеларе Славка Чакърова. Участниците в срещата бяха очаровани от традиционното родопско гостоприемство и богатата съпътстваща програма, осигурена от общините - домакини.

Промяната при изчисляване на такса битови отпадъци /ТБО/ е сред най-важните предизвикателства за общините

Промяната при изчисляване на такса битови отпадъци /ТБО/ от 2017 година е сред най-важните предизвикателства за общините. Около това становище се обединиха участниците в ХІХ Национална среща на финансистите от общините, която се проведе в Пампорово. От следващата година таксата вече няма да се определя по данъчна оценка на имота, а на база количество отпадък. Отлагане на тази промяна няма да има, заявиха данъчните експерти. На срещата в Пампорово бе посочено, че Сдружението е внесло своите предложения относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Сдружението настоява за преходен период, през който да не се допуска шоково, рязко увеличение на размера на таксата, а повишението да е плавно. Предложеният от НСОРБ втори преходен период се отнася за възможността от 2017 до 2019 г. да се използва разгърнатата площ на имота като алтернатива на досегашната основа- данъчната оценка.

Целта е ефектът от тази промяна да се разтегли във времето, така че тя да стане по-поносима за гражданите. Всяка промяна, насочена към отчитане на количеството отпадък, означава увеличение на сметките на гражданите и намаление на тези на бизнеса.

Общините се надяват, че в окончателния вариант на законопроекта за изменение на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ ще бъде отразено предложението на НСОРБ за разширяване на допустимите по закон основи за изчисляване на таксата. При подобна рязка стъпка на смяна на модела трябва да се дадат алтернативи, от които общините да избират. Представителите на НСОРБ настояват всяка община да приеме своя наредба, избирайки подходящия модел.

На срещата в Пампорово бе представен опитът на няколко общини в страната, които вече прилагат методика без използване на данъчната оценка на имота като база за изчисляване на таксата. В Кърджали промяната се е наложила след отмяната на общинската наредба от съда. Община Баните, обл. Смолян прилага още от 2012 г. различен метод при определяне на ТБО. Промененото изчисляване на таксата се определя от общинарите за по-справедлива схема, а като допълнителен ефект е постигнато намаление с 30% на депонирания битов отпадък. 

Общините ще поискат „заключване” на автоматизираната системата за проверка на платен данък автомобили при технически преглед

Общините обсъждат предложение да бъде „заключена” системата за автоматична проверка за платен данък превозно средство при техническите прегледи на автомобилите. Вариантът за „заключване” на системата бе разгледан от работната група на общински данъчни експерти на проведената в Пампорово ХІХ Национална среща на финансистите от общините. С процедурите по техническото „заключване” ще се прекъсне досегашната възможност за преминаване на технически преглед, след като системата е отчела, че данъкът не е платен. Очакванията са събираемостта на този данък да достигне 90% за общините, които поискат да се приложи тази процедура.

Вече втора година системата не работи така, както се очакваше от общините и от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. При сега действащия механизъм дори автоматизираната проверка да отчете, че данъкът за автомобила не е платен, техническият преглед може да продължи, ако собственикът на колата покаже документ за платено задължение. В някои от случаите този документ е за частично платен данък. След „заключването” системата няма да допусне преминаване на преглед на лице, което няма платен данък.

Работната група на данъчните експерти отчете, че са необходими промени в Закона за местните данъци и такси, главно във връзка с налозите за превозните средства. Корекции се препоръчват там, където има несинхронизирана база между понятията, използвани в Закона за движение по пътищата /ЗДП/ и в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Данъчните настояват за това ставките за данъците на превозните средства да бъдат диференцирани по категории, които отговарят на ЗДП. Така например облекчението, ползвано от собственика на екологичен автомобил се обезсмисля от коефициента, който след това му увеличава данъка 2 пъти за това, че колата е нова. Би трябвало да се намери балансът, така че притежателите на мощните автомобили да плащат повече, но да имат и облекчения, когато вредните им емисии са по-малко. Експертната група настоява и за преразглеждане на данъчните ставки на определени категории товарни превозни средства, които законодателно са определени при неясно ниски стойности. Предложението е да се диференцират товарните автомобили, които нарушават пътните настилки, така че да плащат данък, съответстващ на нанасяните вреди.

Общинските данъчни експерти остават на позицията си от последните години, че е нужен изцяло нов Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, тъй като се налага постоянно тълкуване на терминологията.

За седма поредна година бяха връчени наградите „финансист – новатор 2016”

По време на ХIХ Национална среща на финансистите от общините, проведена от 9 до 11 юни в Пампорово бяха връчени наградите на НСОРБ „Общински финансист- новатор”. Призът се присъжда за седма поредна година, като за първи път тази година се връчи в 3 категории, според големината на общината. Пак за първи път наградените бяха избрани директно от участниците в срещата, с тайно гласуване, след представяне на номинираните практики.

Финансови експерти на общините Бобов дол, Смолян и Стара Загора получиха наградата в различните категории.

Йорданка Гацева и Юлия Христова, финансисти от Община Бобов дол са отличени като „ФИНАНСИСТ – НОВАТОР `2016” в категория общини до 10 000 жители. Те са наградени за разработване и прилагане на нова методика за определяне размера на таксата битови отпадъци. Заместник-кметът на Смолян Венера Аръчкова получи приза при общините до 60 хил. жители за устойчиво финансово управление на Община Смолян. Цанка Ганева, директор на дирекция „Финанси” в Община Стара Загора, спечели наградата при общините над 60 хил. население за приложен иновативен метод за възстановяване на ДДС по общинските водни проекти.

+ прочети целия текст - скрий текста

2015 г.

С поглед към бюджет 2016г. бе осемнадесетото издание на Срещата, която се проведе от 28 до 30 май 2015 г. в к.к. Камчия. На нея присъстваха 420 участника от почти 140 общини. Участие в различните сесии взеха представители на Министерство на финансите, Сметна палата, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Фонд ФЛАГ, НАП, „Информационно обслужване“ АД.

 

Форумът включваше 4 ключови теми, с които се обхванаха основните проблеми и насоки по бюджетния процес: концепция на нов Закон за местните данъци и такси;

предстоящите промени в определяне размера на ТБО; нефинансирани разходни отговорности, възложени с нормативни актове на централната власт; стандарти за делегирани дейности и за кои от тях приоритетно да се настоява за промяна; промени в механизмите за държавните трансфери; проблеми при компенсиране на безплатните/по намалени цени пътувания при вътрешноградски и междуселищни превози; нови моменти в счетоводната отчетност и осчетоводяване на европейските проекти; третиране на ДДС по „водните проекти“; механизми и подходи за подобряване работата на данъчните администрации; открити въпроси в комуникацията между общинските данъчни администрации и ИА „Автомобилна администрация“ (проблеми със системата за автоматизирана проверка от страна на пунктовете за годишен технически преглед за платен данък за МПС); подобряване на критериите и правилата за отпускане на „извънредни“ пари за общините; осигуряване на приемственост между мандатите; подобряване взаимодействието със Сметната палата.

В резултат от проведените дискусии могат да бъдат обобщени следните резултати и предложения:

Участниците в дискусията бяха единодушни, че предлаганият срок ЗИД на ЗМДТ да влезе в сила от 1 януари 2016 г. е абсолютно нереалистичен, особено на фона на предложението МС да приеме наредбата с методиката в 6-месечен срок от приемането на ЗИД. Предложено беше влизането в сила да бъде отложено за 01.01.2017 г., а ако процеса по приемането на новата методика се забави, то тогава влизането в сила да стане чак през 2018 г.

Прието беше предложението, направено от НСОРБ в работната група в срок до 31 август 2015 г. да се определи поне една регионална система за управление на отпадъците, общините в която пилотно да прилагат ЗИД на ЗМДТ през 2016 г., като Министерски съвет и НСОРБ подпомагат дейността на тези пилотни общини.

Общо беше становището, че преди въвеждането й е необходимо технологично време както за провеждане на обществени обсъждания за избор на най-приемлив вариант за местната общност, така и за осигуряване на съответната достоверна информация за определяне размера на таксата.

По отношение Концепцията за нов ЗМДТ, участниците приеха предложението да се работи в „рамка“, която не налага конституционни промени, тъй като това значително може да забави или даже да стопира процеса по приемането на нов закон. Предложено беше също така да се включат възможно най-широк кръг експерти от общините в работната група по разработването на новите законови текстове (включително имаше предложение всяка община да излъчи по един представител).

Традиционно темата за делегираните от държавата дейности е централна за Срещата на финансистите и винаги се дискутира с участието на представители на дирекция „Финанси на общините“ от МФ, но и през тази година техните представители отсъстваха. Участие в дискусията взе представител на ИА „Автомобилна администрация“ по темата за компенсирането на безплатните и по намалени цени пътувания при вътрешноградските и междуселищни превози.  Предложенията, около които се обединиха финансистите са: 

-           допълване списъкът за нефинансираните разходни отговорности с компенсациите за намалените и безплатни пътувания и възнагражденията на ВиК асоциациите и да се остойностят най-значимите по експертна оценка и препоръка на общините;

-           приоритетно да се настоява за актуализиране на стандартите за общинска администрация с отделни стандарти за изборните лица и за общинските служители;

-           актуализиране на стандартите за денонощните социални услуги и за детските градини;

-           пролъжаване на работата по създаването на нов механизъм за общата изравнителна субсидия и да не се приема предложението да се съпоставят данъчните постъпления от предходната година със 100 % облог, а да се използват натуралните показатиле (брой деца, брой възрастни и т.н.)

-           да има нов целеви трансфер за превенция на бедствия и аварии, който да не се включва в целевата субсидия за капиталови разходи.

Финансистите поискаха за пореден път изграждане на единна общинска информационна система и връзки с националните регистри (КАТ, ГРАО, Агенция по вписванията, нотариуси и т.н.), което би съкратило значително времето за предоставяне на повечето публични услуги от една страна и би повишило събираемостта на местните приходи, от друга.

В рамките на информационната сесия беше представен напредъкът по изпълнението на една от дейностите по проект „Укрепване на капацитета на НСОРБ и на българските общини чрез сътрудничество с норвежките местни власти”, финансиран по Норвежкия финансов механизъм, която включва изграждане на модерна електронна платформа по общински финанси в НСОРБ, предоставяща възможност за по-добра информираност на широката публика и за междуобщински сравнения по определени услуги.

За шеста поредна година, в рамките на Срещата, НСОРБ присъди отличието „ФИНАНСИСТ НОВАТОР 2015 г.“Наградата се връчва след оценка от комисия, по определени изисквания на получените предварително от общините номинации на експерти или финансови екипи. Водещ критерий при разглеждането на кандидатурите, е претендентите за наградата да прилагат добри практики или да са внедрили конкретни иновативни решения за подобряване управлението на местните финанси и устойчивото развитие на българските общини. С отличието „Финансист новатор за 2015 г.” бе удостоена заместник-кмета на Свиленград - Мария Костадинова, която спечели приза в конкуренцията на колегите си от Ловеч, Нова Загора и Смолян. За първи път беше дадена възможност на участниците в Срещата да гласуват пряко за номинираните за наградата „Финансист новатор“. Шестимата номинирани (четирима финансисти и два финансови екипа) направиха кратки презентации на своите иновативни практики, след което слушателите в залата гласуваха за тази практика, която им е допаднала най-много. Резултатите от прякото гласуване съвпаднаха с оценките на комисията по номинации.Финансистите на Община Нови пазар получиха наградата за „ОБЩИНСКИ ФИНАНСОВ ЕКИП  НОВАТОР 2015 г.”.

 

+ прочети целия текст - скрий текста

2014 г.

Едно от най-големите събития на Националното сдружение на общините в Република България - Националната среща на финансистите събра на едно място 420 участника от повече от 180 общини. Срещата се проведе от 29 до 31 май 2014 г. в к.к. Албена.

Официално Събитието беше открито от г-жа Детелина Николова, член на Управителния съвет на Сдружението и кмет на община Добрич. Тя очерта основните задачи пред общинските финансисти – продължаване процеса на децентрализация и усвояване на европейските фондове.

Финансистите имаха възможност да изразят своята позиция на общите пленарни сесии в рамките на работните групи. Очертаха се две основни ключови предизвикателства за общинските бюджети през следващата година – нарасналата потребност за предоставяне на нов траен местен приходоизточник, какъвто е обсъждания СДДУ общински данък върху доходите на физическите лица, и разработването на модели за справедливо определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Традиция от последните години стана провеждането на открито заседание на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси“  към НСОРБ непосредствено преди началото на форума. Анализът на изпълнението на общинските бюджети през 2013г. показа, че за първи път през последните 5 години те нарастват и общинските разходи за първи път се увеличават  и са повече от публичните. Продължава обаче негативната тенденция за централизирано управление на политиките по разходите на общините – чрез целеви трансфери и субсидии за делегираните дейности, като намалява делът на чисто общинските компетенции. Наблюдава се и текущо увеличение на просрочените вземания. Финансистите коментираха и увеличените изисквания за отчетността по общинските бюджети  с множество отделни таблици като неудачен и водещ до много технически грешки. Друг основен въпрос, поставен от участниците, бе унифицирането на подхода за изготвяне на справка за поетите ангажименти. За пореден път те споделиха , че всяка година дофинансират делегираната държавна дейност „Общинска администрация“, в която заплащането е „унизително“ спрямо другите сектори.

Изпълнителният директор г-жа Гинка Чавдарова постави фокуса върху следващата година и спецификата на бюджет 2015г. Тя посочи като основно предизвикателство пред общините трудно предвидимата външна и вътрешна политическа среда през годината, когато те трябва да решат много отложени проблеми с последния за този мандат на местните власти бюджет. Въпреки че вече има белези за икономическо съживяване и умерен растеж,  по-големите промени – общински данък върху доходите на физическите лица от 2015г. и нов Закон за местните данъци и такси, все още нямат реален резултат.

Други теми за дебат, включени в тридневната програма на срещата, бяха новите подходи при определянето на такса „битови отпадъци“ и делегираните дейности през 2015г. и как да бъде намален финансовия риск при изпълнението на европроекти през новия програмен период 2014-2020 г.

В заключителната Пленарна сесия, за пета поредна година бе връчена наградата „Финансист Новатор`2014“. Отличието бе присъдено на. Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община и на Надя Каратова – зам.-кмет на община Кюстендил.

+ прочети целия текст - скрий текста

2013 г.

В шестнадесетото издание на форума, който се проведе от 20 до 22 юни, в гр.Банско се включиха 392 общински представители от 118 общини  –  кметове и зам.-кметове, общински съветници, финансисти, счетоводители, данъчни експерти, одитори, финансови контрольори и други експерти.

Срещата бе открита от Тодор Попов, кмет на община Пазарджик и председател на Управителния съвет на НСОРБ. Той представи  резултатите от срещата на УС на Сдружението с министър-председателя, на която е постигната договореност за включване на ключовите средносрочни направления за децентрализация в Споразумението за сътрудничество между Министерски съвет и НСОРБ и НСОРБ, с предстоящо подписване на Годишната среща на местните власти през октомври. Правителството пое ангажименти да търси по-справедливо решение за преодоляване на последствията от налаганите финансови корекции и разпределяне на отговорносттта между общинските бюджети и бюджетите на оперативните програми/държавата.

Официални гости на общинския форум бяха кирил Ананиев, съветник на министър-председателя, и Валентина Грозданова, директор дирекция „Финанси на общините“ В МФ.

Изпълнителният директор на НСОРБ представи европейски модели за децентрализация, като акцентира върху основните сравнения между страните-местните и регионалните власти в ЕС имат значителни финансови отговорности / с тенденция за увеличение в повечето държави/, нарастващ дял на данъчните приходи, в резултат на прехвърлени към общините приходоизточници, нарастващ дълг и дефицит. Те все още разчитат на трансфери, но се търси баланс със стимулите, т.нар. мека бюджетна принуда.

За разлика от тях местните власти в България поддържат нива на данъчни приходи само от подобрена събираемост, разчитат предимно на трансфери, повечето случаи с целеви характер, не влияят на общия държавен дефицит, но имат силни ограничения; имат нарастващи финансови отговорности, при намаляващи ресурси(собствени и трансфери).

В пленарните сесии и работните групи дебатът беше насочен към наложителните нормативни промени , за които общините трябва да настояват до края на годината:

 в Закона за публичните финанси;  Закона за местните данъци и такси; Закона за      общинския дълг, Закона за народната просвета, Закона за администрацията, Закона за кадастъра  имотния регистър, Закона за държавните такси, тъй като неясноти и двойствено тълкуване пречат на работа им, „размиват“ правомощията и задълженията им.

Дискусиите по работните групи потвърдиха изводите от анализа на изпълнението на общинските бюджети за 2012г. За да осигурят адекватно ниво на публичните услуги, но съобразявайки се с възможностите на своите жители, повечето общини са предприели мерки за подобряване на събираемостта, а не за увеличаване на данъчните ставки. За да се удовлетворят реалните потребности и очаквания на местната общност, е необходимо да се преразгледа данъчното законодателство в областта на местните данъци и такси и да се въведат нови приходоизточници, съответстващи на нарасналите отговорности на общините.

Участниците обсъждаха неосигурените финансово функции по контрол, организация и материално-техническо обезпечаване, които в последните години се прехвърлят на общините – по Закона за устройство на територията, Закона за горите, на Дирекциите за национален строителен контрол, браншовите колективни договори (например в системата на училищното образование, детски ясли) и други. Финансистите предложиха нормативни промени, ограничаващи „лавинообразното“централизирано възлагане на инвестиционни разходи, и възлагане на ангажименти на  директорите на училищата за осигуряване на определен процент от поддръжката на базата.

Участниците заявиха, че разчитат на подкрепа и съвместни действия с държавата, за да се осигури по-бърз преход от такса  „битови отпадъци“ определена като промил върху данъчната оценка към такса, формирана на базата на количество отпадъци.

За четвърта поредна година бе връчена наградата „Общински финансист-новатор“. Тази година тя бе присъдена на Бойко Ешпеков, главен специалист „БТРЗ“ от община баните за въвеждането  и прилагането на модел за ТБО на база количество отпадъци.

+ прочети целия текст - скрий текста

2012 г.

Петнадесетата юбилейна национална среща на финансистите от общините, първа за мандат 2011 – 2015 г. се проведе от 07 до 09 юни 2012 г. във ваканционно селище „Елените“  в близост до гр. Св. Влас. Участие взеха  близо 400 - кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 138 общини.

Срещата беше открита с приветствие от кмета на община Пазарджик и Председател на УС на НСОРБ г-н Тодор Попов. Обръщение към общините направи министъра на финансите г-н Симеон Дянков, което беше последвано от разгорещена дискусия по наболелите общински проблеми. Доклад на тема „Рестартиране на процеса на децентрализация“ изнесе г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ. Възможностите за икономия при използването на ваучерите за храна „Виабел“ и мотивацията за това представи г-н Светослав Дичев, управител на Виабел ЕООД, генерален спонсор на Срещата. Изводите от анализа за изпълнение на общинските бюджети през 2011 г. и наблюдаваните тенденции през 2012 г. представи Емил Савов, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ.

Основни теми на Срещата бяха местната данъчна политика, делегираните от държавата общински дейности и местните дейности заложени в Бюджет ‘2013, възможностите за бюджетни икономии при изпълнението на европейските проекти, контрол и одит при изпълнението на бюджетните и извънбюджетни средства. Участниците имаха възможност да предлагат и дебатират промени в местната финансова политика през новия общински мандат на специален форум, както и да обсъдят в свободен разговор в приятна атмосфера основните си проблеми и техните решения, разделени в групи по професионална насоченост.

Наградата „Общински финансист – новатор“ бе връчена на г-н Стефан Кирчев, директор на дирекция „Финансови дейности“ в община Свищов. На заключителната пленарна сесия бяха наградени и участниците с най-активно представяне в дискусиите.

+ прочети целия текст - скрий текста

2011 г.

Четеринадесетата национална среща на финансистите от общините, последна за мандат 2008 – 2011 г. се проведе от 09 до 11 юни 2011 г. в комплекс  „Марина кейп“  в близост до гр. Ахелой. Участие взеха 330 - кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 120 общини.

Срещата беше открита с приветствие от кмета на общината – домакин Поморие г-н Петър Златанов.  Дейностите и политиките, насочени към постигане на прозрачно и ефективно управление на местните финанси обобщиха г-жа Менда Стоянова, председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси в НС, г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, г-жа Пепа Хаджиева, и.д. директор на дирекция „Финансови одити” в Сметна палата, г-жа Румяна Дулева, заместник-директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология” в НАП и г-жа Станка Ангелова, председател на Постоянната комисия по финансови и икономически дейности и транспорт към НСОРБ. Те поставиха началото на дискусия с основен акцент към факторите за стабилизиране на местните финанси – децентрализацията, ефективното администриране и качествения контрол. Анализ на изпълнението на общинските бюджети през 2010 г. с наблюдаваните тенденции за 2011 г. направи г-н Стефан Иванов, експерт към НСОРБ. Трудните решения в общинската финансова политика обобщи г-н Емил Савов, изпълнителен директор на Фонд „ФЛАГ“. Програмните продукти и услуги като инструмент за ефективно администриране представи г-н Чавдар Тодоров, изпълнителен директор на „Информационно обслужване” АД – спонсор на Събитието.

Основни теми на Срещата бяха предстоящите промени в нормативната уредба на местната данъчна политика, възможните подходи за диференциация на единните стандарти за финансиране на образованието, финансовото управление на общинските европроекти и счетоводната отчетност, контрол и одит при изпълнението на бюджетните и извънбюджетни средства. Специално внимание бе отделено на дискусията за бюджета за 2012 г. – опасностите пред общините, възможностите, както и иновативните предложения за промени. Участниците имаха възможност да дебатират по проблемите на местните финанси през изминалия мандат, както и предизвикателствата пред следващия мандат.

Наградата „Общински финансист – новатор“ бе връчена на г-н Мариян Маринов, началник отдел „Бюджет и финанси“ в община Велико Търново. За първи път бе награден и финансов екип – дирекция „Бюджет и финанси“ в община Шумен . Връчването на приза е израз на желанието на НСОРБ и НСОРБ-Актив да стимулират екипната работа в общините при генериране и реализиране на нови идеи. Срещата ще се запомни с изключително активното включване от страна на участниците, като най-активните отново бяха наградени

+ прочети целия текст - скрий текста

2010 г.

Тринадесетата национална среща на финансистите от общините се проведе от 10 до 12 юни 2010 г. в хотелски комплекс „Сол Несебър“ в близост до гр. Несебър. Участие взеха над 320 - кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 125 общини.

Срещата беше открита с приветствие от кмета на общината – домакин Несебър г-н Николай Димитров. Развитието на процеса на децентрализацията обобщи г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, като предложи антикризисни мерки за финансова стабилност и устойчиво развитие на общините. Презентация направи г-н Георги Беловски, изпълнителен директор на „Общинска банка“ АД - генерален спонсор на Събитието. Изводите от анализа за изпълнение на общинските бюджети през 2009 г. и наблюдаваните тенденции за 2010 г. изложиха г-жа Станка Ангелова и г-н Стефан Иванов, експерти към НСОРБ. Ръководителя на ИА „Одит на средствата от ЕС” г-жа Добринка Михайлова разясни правилата за финансово управление, условията за налагане на финансови корекции, както и кои са индикаторите за нередности и измами при реализирането на европейските проекти.

На срещата бяха разгледани темите за финансиране на общинското образование, счетоводната отчетност и контрол, въвеждането и прилагането на делегирани бюджети в здравеопазването и социалните услуги, антикризисни промени в бюджет ‘2011. Бяха представени предстоящите действия по концепцията за нов Закон за местни данъци и такси с цел разширяване на общинската приходна база, новите общински правомощия по събиране на вземанията, както и презентация на общински данъчен софтуер. Показани бяха и добри практики и често допускани грешки в управлението на местните финанси и мерки за ефективно разходване на бюджетните ресурси.

За първи път беше връчена новоучредената награда „Общински финансист – новатор“ на г-жа Таня Стефанова, директор на дирекция „Финанси и бюджет”в община Червен бряг. Отново награди получиха и най-активните участници в работните групи. Общинските съветници от бюджетните комисии дискутираха подобряването на бюджетния процес, а заместник-кметовете по финанси обсъдиха начините за по-ефективни взаимоотношения с общинските съвети. За първи път беше направена и обща снимка на взелите участие в срещата.

+ прочети целия текст - скрий текста

2009 г.

Дванадесетата национална среща на финансистите от общините се проведе от 11 до 13 юни 2009 г. в к.к. Албена.  Участие взеха над 360 - кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 127 общини.

Заместник-министъра на финансите г-н Кирил Ананиев направи изказване по актуалната тема за развитието на общинските финанси в условията на икономическа криза. Изпълнителния директор на НСОРБ – г-жа Гинка Чавдарова представи анализ на процеса на финансова децентрализация досега, както и предстоящите действия в тази посока. Изводите от анализа за изпълнение на общинските бюджети през 2008 г. и наблюдаваните тенденции за 2009 г. изложиха г-жа Станка Ангелова и г-н Стефан Иванов, експерти към НСОРБ. Дейността на новосъздадения фонд за развитие на местното самоуправление „ФЛАГ“ представи изпълнителния му директор г-н Емил Савов. г-н Георги Маринов, изпълнителен директор на Инфонотари - генерален спонсор на Срещата - запозна участниците с възможността за въвеждане на отдалечено електронно обслужване в общините.

На срещата бяха представени новите бюджетни взаимоотношения в делегираните от държавата дейности за следващата година, дискутираха се начини за подобряване финансирането на местните дейности, както и за ефективното и прозрачно управление на местните финанси. Беше разгледана традиционната тема за счетоводната отчетност и контрол, проблемите на финансовото управление и отчетността на европейските проекти, както и възможните антикризисни програми и мерки. Бяха представени и добри практики и намерени алтернативни решения при определяне размера на такса „битови отпадъци“.

За първи път се проведе клуб за дискусия на заместник-кметовете по финанси и бяха наградени най-активните участници в работните групи.

+ прочети целия текст - скрий текста

2008 г.

Единадесетата национална среща на финансистите от общините, първа за мандат 2007 – 2011 г. се проведе от 5 до 7 юни 2008 г. в гр. Поморие, хотелски комплекс „Сънсет ризорт“.  Участие взеха 360 - кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 135 общини.

Изпълнителния директор на НСОРБ – г-жа Гинка Чавдарова изложи очакванията, реалностите и предстоящите стъпки при упражняването на новите данъчни правомощия за общините през 2008 г., а заместник-министъра на финансите г-н Кирил Ананиев представи основните изводи от анализа за изпълнението на общинските бюджети през 2007 г. и тенденциите в изпълнението на общинските бюджети за 2008 г.

На срещата бяха разгледани темите за оптимизация на училищната мрежа и финансиране на общинското образование, оценка за прилагането на стандартите за местните дейности през 2008 г., както и обсъждане на идеи за промяна през 2009 г., нормативната рамка за делегираните дейности в социалната сфера, счетоводната отчетност и контрол, ролята на финансовите експерти от общините при подготовката и управлението на европейски проекти, както и представяне на добри общински практики.

Проведе се заседание работната група по финансова децентрализация на Мрежата на асоциациите на общини от страните на Югоизточна Европа (НАЛАС) ,както и заседание на Постоянната комисия по финансови и икономически дейности и транспорт към НСОРБ обобщаване на резултатите от Срещата.

+ прочети целия текст - скрий текста

2007 г.

Десетата национална среща на финансистите от общините беше първата организирана от търговското дружество на НСОРБ  – „НСОРБ-Актив“ ЕООД. Тя се проведе от 8 до 11 юни 2007 г. в курорт Кушадасъ, Република Турция. Поради юбилейния си характер бе решено Събитието да се проведе в чужбина. Участие взеха над 410 кметове, председатели на общински съвети, съветници, заместник-кметове, финансови директори, счетоводители и финансови експерти от 141 общини.

Изпълнителния директор на НСОРБ – г-жа Гинка Чавдарова представи анализа на постигнатото в местните финанси за изминалите 10 години, а заместник-министъра на финансите г-н Кирил Ананиев изложи тенденциите в изпълнението на общинските бюджети през 2007 г. и новите моменти в бюджет 2008 г.

На срещата бяха разгледани темите за изграждане и функциониране на адекватни системи за вътрешен финансов контрол, прилагане на системи за управление на качеството в общините, стандартите за местни и делегирани от държавата дейности, както и новите данъчни правомощия на общините.

Проведе се и заседание на Постоянната комисия по финансови и икономически дейности и транспорт към НСОРБ, на която бяха обобщени резултатите от срещата - последна за общински мандат 2003 – 2007 г.

+ прочети целия текст - скрий текста
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

юли 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/3
 • 11
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/3
 • 12
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 3/3
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4