Програма на събитието

Принтирай

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А

 

18 МАЙ 2022 Г. (СРЯДА)
14.00-15.00

Регистрация и настаняване на участниците. (фоайе хотел „Фламинго Гранд“) 

15.00-17.30

ПАРАЛЕЛНИ РАБОТНИ ГРУПИ по професионални направления
1-ва група

Финансисти

 

 • Финансиране на делегираните от държавата дейности през 2022 година. Възможности за по-адекватно финансиране на ДДД през 2023 година.

Евгения Петкова, началник-отдел в дирекция „Финанси на общините“, Министерство на финансите“

 

 • Модели за актуализация на изравнителните механизми

Надя Каратова, заместник-кмет на община Кюстендил

 

 • Представяне на Проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в ЗМДТ

 

Модератор:    Надя Каратова, заместник-председател на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“ и заместник-кмет на община Кюстендил

2-ра група

Данъчни експерти

 

 • Електронни услуги и електронен обмен на данни (междурегистров обмен и надграждане на възможностите на системата за сигурно електронно връчване; заявяване на общински електронни административни услуги и разплащане чрез централен виртуален ПОС терминал)

Ивайло Стефанов, Министерство на електронното управление

 

 • Тесни места в ЗМДТ за по-пълно облагане на имуществата

Соня Табакова, директор дирекция „Местни приходи“, община Кърджали

 

 • Представяне на Проект на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в ЗМДТ

Мария Йозова, заместник- кмет на община Габрово

 

Модератор:    Мария Йозова, заместник-председател на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“ и заместник-кмет на община Габрово

3-та група

Счетоводители, вътрешни одитори и финансови контрольори

 

 • Ангажиментите на общините по чл.7г, ал.2 от ЗЕУ за предоставяне на документи и информация (тригодишни бюджетни прогнози; проектобюджети за следващата година; утвърдени годишни бюджети и извършените промени по тях; текущи и годишни отчети) и предварително съгласуване на разходите в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии.

Васил Певичаров, Министерство на електронното управление

 

 • Какво ново при работата с Интегрираната финансово-информационна система за общините (ИФИСО). Проблеми при попълването на отчетните форми за МФ

 

Жени Начева, директор дирекция „Финанси на общините“, Министерство на финансите; Димка Кирацова, Илияна Велчева, Илияна Методиева, „Информационно обслужване“ АД

 

 • Специфика в отчетността на дълготрайните активи

Мария Цветанова, експерт бюджетно счетоводство

 

Модератор:    Мариян Маринов, заместник-председател на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“ и директор дирекция „Бюджет и финанси“, община Велико Търново

19.00-21.00
Вечеря (по хотели на настаняване)
19 МАЙ 2022 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
09.00-09.30 Регистрация на участниците (фоайе хотел „Парадайс Блу“) 

09.30-11.00

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ (зала „Сий“, хотел „Парадайс Блу“)

 

 • Финансовата децентрализация – подходи, разчети и модели

Красимир Стойчев, заместник-председател на ПК към НСОРБ „Местни финанси, бюджет и общинска собственост“ и заместник-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, община Бургас; Светла Стоянова, заместник-кмет „Финанси“, община Тунджа

 

 • Следващи стъпки за плавен преход към новите основи за ТБО. Необходими промени в данъчните закони.

Петя Копчева, началник-отдел „Данъчна политика“, МФ

 

Модератор:    Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“, НСОРБ

11.00-11.30  Кафе пауза
11.30-13.00
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ (зала „Сий“, хотел „Парадайс Блу“)
 
 • Фонд ФЛАГ – 15 години в подкрепа на българските общини

Надя Данкинова, изпълнителен директор, Фонд ФЛАГ

 

 • Общинските финанси в условията на множество от кризи

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

 

 • Краткосрочни задачи и взаимодействие за подобряване взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините. Перспективи за развитие на местните финанси.  

Росица Велкова, заместник-министър на финансите

 

 • Актуализацията на Бюджет`2022 - приоритетни предложения на НСОРБ

Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков

 

 • Ключови общински приоритети по параметрите на Бюджет`2023

Златко Живков, член на УС на НСОРБ и кмет на община Монтана

 

Модератор:     Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

13.00-13.15 Обща снимка на участниците
13.15-14.30 Обяд (в хотели по настаняване)
14.30-16.00

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ – Ефективност и контрол на публичните средства (зала „Сий“, хотел „Парадайс Блу“)

 

 • Държавната финансова инспекция – инструмент за подобряване на бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност и защита на публичните финансови интереси.

д-р Стефан Белчев, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

 

 • Електронното управление, дигитализацията на административните процеси, свързаността между системите и обмена на данни - предпоставка за качествен и ефективен контрол и публичност. Ролята и функциите на Министерството на електронното управление за подобряване координацията, комуникацията и взаимодействието между институциите.

Александър Йоловски, заместник-министър на електронното управление

 

 • Постигат ли контролните дейности очакваният качествен ефект?

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

 

Модератор:    Валентин Димитров, член на УС на НСОРБ и кмет на община Генерал Тошево

16.30-18.30 Съпътстваща програма 
20.00 Вечеря (зала „Перуника“)
20 МАЙ 2022 Г. (ПЕТЪК)
09.30-11.30

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ (зала „Сий“, хотел „Парадайс Блу“)

09.30-10.45

Подкрепа за общинските инвестиции и дейности от европейски източници на финансиране (национални (оперативни) програми; Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони; План за възстановяване и устойчивост).

 

Веселка Иванова, началник-отдел „Програми и проекти на общините“, НСОРБ

10.45-11.30

Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиви градове, Българска инвестиционна и координационна платформа – как и кои от общинските проекти могат да бъдат финансирани?

 

Надя Данкинова, изпълнителен директор, Фонд ФЛАГ
 

Модератор:    Людмила Величкова, управител „НСОРБ-Актив“ ЕООД

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

октомври 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
  Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО` 2022“ - ден 1/3
 • 24
  Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО` 2022“ - ден 2/3
 • 25
  Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО` 2022“ - ден 3/3
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6